מדריך היערכות במסים

 

2.12  ניכוי או זיכוי עבור תשלומים לקופות גמל

             (מתוך פירסומי נציבות מס הכנסה)

ניכוי פירושו הפחתה מסכום ההכנסה החייבת במס שעליה יחושב המס לתשלום. זיכוי פירושו הפחתה מהמס, אשר בו חויב עובד שכיר או עצמאי.

שכיר או עצמאי אשר הפקידו לקופת גמל לקיצבה, או לביטוח חיים – קופות שאושרו על ידי נציב מס הכנסה – זכאי להקלה ממס.

העצמאי מקבל את הטבת הניכוי והזיכוי בעת הגשת הדוח השנתי, ואילו העובד השכיר יכול לקבל הטבות מס אלו בתנאים הבאים:

עובדים שכירים אשר הפקדתם לקופות גמל נעשתה כעמיתים עצמאים, נאלצו בעבר להגיש דוח לרשויות המס כדי ליהנות מן ההטבות בגין הפקדות אלו.

לאור ההנחיות שפורסמו על ידי רשות המיסים, יוכלו מעבידים להתיר הטבות בגין הפקדות לקופות גמל לתגמולים או לקיצבה לעובדים דרך המשכורת בשנה השוטפת, באמצעות התרת ניכוי או זיכוי לפי סעיפים 45א' ו/או 47 לפקודת מס הכנסה, בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בהנחיות. ההנחיות נקבעו על פי סעיף 9(א) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות").

ההקלות כפי שיפורטו להלן תינתנה רק בגין תשלומים לקופות גמל באופן הבא:

המקרה השכיח ביותר – תשלומי עובד לקופת גמל כעמית שכיר כאשר כל התשלומים נעשים באמצעות המעביד כניכוי במקור מהמשכורת.

תשלומים של עובד כעמית עצמאי לקופת גמל על שמו, או על שם בת זוגו או ילדיו והתשלום נעשה באמצעות המעביד כניכוי במקור מהמשכורת.

תשלומים של עובד לקופת גמל כעמית עצמאי, תשלום שלא באמצעות המשכורת (הטבה בגין תשלום כעמית עצמאי תינתן רק אם התוכנית על שם העובד ולא על שם בני משפחתו).

להלן התנאים בהם ניתן לאפשר לעובד לקבל הטבות בגין ההפקדות שפורטו לעיל:

המעביד מנהל מערכת שכר ממוכנת והוא מנהל ספריו כדין.

בתלושי משכורת, טופס 106 ובכרטיסי הנהלת החשבונות, מופיע בסכום נפרד מרכיב השכר שבעדו העובד זכאי לזכויות סוציאליות.

כדי למנוע כפל ניכויים/זיכויים, ההטבה תינתן רק לעובד שחישוב המס משכרו נעשה לפי תוספת א' לתקנות והוא מועסק אצל המעביד מתחילת שנת המס.

העובד הצהיר בפני המעביד כי מלבדו לא יהנה אף אחד אחר מבני משפחתו בהטבת מס בגין הפקדות עליהן הוא דורש את הניכוי/זיכוי.

העובד ימציא למעביד אישורים מקוריים ומפורטים על ההפקדות בקופה הכוללות: שם, שם הקופה, סוג הקופה, סכומים ותאריכי הפקדה וכן ציון שהקופה מאושרת לפי סעיפים 47 ו- 45א' לפקודה.

האישורים המקוריים וההצהרות יישמרו עם ספרי החשבונות למשך התקופה הרשומה בחוק.

האישור המקורי שהוגש למעביד לצורך מתן ההטבה יסומן בחותמת המאשרת כי ניתנה הטבה בגין האישור. במידה והעובד צריך להגיש דוח למס הכנסה רשאי המעביד למסור לו את האישורים המקוריים לצרכי הגשת דוח שנתי למס הכנסה בלבד שבידי המעביד יישאר צילום האישור והצהרת העובד כי האישור הוחזר לו לצורך זה.

מכאן שהנחיות אלו יכולות להקל על שכירים אשר מטבעם לא חייבים בהגשת דוחות למס הכנסה, אך מעוניינים לקבל את הטבות מס בגין הפקדות לקופות גמל, על ידי מתן הרשאה לקבלת ההטבות דרך המעביד באמצעות המנגנון המתואר לעיל.

עובד המשלם בעצמו לקופת גמל כאמור, ולא ניצל את ההטבות דרך המשכורת, רשאי להגיש דוח שנתי להחזר מס ולבקש מפקיד השומה לקבל הטבות אלו. בהקשר זה ראה סעיף 2.14 להלן.

בהקשר זה ראה סעיפים 3.6-3.2 למדריך המס.