מדריך היערכות במסים

2.10.3   הכנסות מדמי שכירות מחוץ לישראל

סעיף 122א דן בשיעור המס של יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל ונקבע כי יחיד שהיתה לו הכנסה כאמור, שאינה הכנסה עסקית, רשאי לבחור בין מיסוי בשיעור מס מלא על פי שיעור המס השולי, תוך תביעת מלוא ההוצאות וקבלת זיכוי מהמס הזר, לבין תשלום מס בשיעור 15% בניכוי פחת אך ללא ניכוי כל הוצאה אחרת, וכן ללא זכות לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל עליה, לרבות אי קבלת זיכוי בגין המס הזר.