מדריך היערכות במסים

19.8.1 פס"ד ע"מ בגס קרלוס 1130-06 – הפסדים שנוצרו בחברה רגילה, שקוזזו מרווחים לאחר שהחברה הפכה למשפחתית לא ייהנו מפטור בעת חלוקת הדיבידנד לנישום המייצג

המערער הוא בעל מניות בחברה אשר עד לשנת 1997 נחשבה לחברה רגילה, קרי, שאינה משפחתית. באותן שנים צברה החברה הפסדים בסך של 1.75 מליון ש"ח, שהוכרו לצרכי מס.

החל משנת המס 1998 ועד לשנת המס 2000 הוכרה החברה כחברה משפחתית, כאשר המערער שימש כ"נישום מייצג" בחברה המשפחתית. בשנים אלה נצברו בחברה רווחים לצרכי מס בסך של 2.2 מליון ש"ח.

בשנת 2001 חזרה החברה להיחשב ל"רגילה". באותה שנה חילקה החברה דיבידנד בסך 1.9 מליון ש"ח מתוכן 1 מליון ש"ח למערער, שהיה כאמור ה"נישום" המייצג בחברה המשפחתית.

בפס"ד בית המשפט דן בשאלה – האם חלוקת רווחים מהכנסות חברה משפחתית שקוזזו כנגד הפסדי החברה טרם היותה חברה משפחתית ניתנים לחלוקה ללא חיוב במס.

בית המשפט קבע כי אין לראות את ההכנסה שצמחה לחברה בתקופת היותה "משפחתית" וקוזזה כנגד הפסדים שצמחו לפני תקופת ההטבה, כרווחים לעניין סעיף 64א(א)(1) לפקודה, כי אם תתקבל עמדת המערער, הרי שבפועל יוכל הנישום המייצג ליהנות ממלוא הפסדי העבר של החברה לפני היותה חברה משפחתית בניגוד מפורש להלכת שקלרש, שנועדה להבטיח כי הפסדי העבר של החברה יישמרו לה, אך מבלי שהנישום המייצג ייהנה במישור האישי מהפסדים אלו בתקופת ההטבה.