מדריך היערכות במסים

 

19.7 פס"ד ידין סגל וסומת מבנים ופיתוח 1993 בע"מ 10456-03-12 – קיזוז הפסד הון מירידת ערך בחברה משפחתית (ניתן ביום 26.06.2017)

סומת מבנים ופיתוח 1993 בע"מ הינה חברה משפחתית (להלן: "סומת") המוחזקת ב-99% על ידי ידין סגל (להלן:" הנישום המייצג"), סומת רכשה בשנת 1995 מגרש באזור התעשייה בנתניה בעלות של כ- 21 מיליון ש"ח. המגרש נרכש בהלוואת בעלים ובמימון בנקאי בסך של כ-13 מיליון ש"ח. בשנת 1996 סומת העבירה את המגרש לחברת בית סומ-אר בע"מ (להלן: "החברה"), שהינה חברה משותפת, שהוקמה על ידי קבוצת אהרונסון וסומת ומוחזקת על ידיהן בשיעורים שווים.
במהלך השנים החברה השקיעה סכומים נוספים, נוסף על השקעתה הראשונית של סומת, ובסה"כ ההשקעה בשנת 2005 הסתכמה לסך של כ- 40 מיליון ש"ח. באותה שנה החברה התקשרה בעסקת קומבינציה כאשר שווי המגרש הוערך בכ- 19.7 מיליון ש"ח בלבד. יוצא שנכון לתאריך 22.12.2005 נעמד הגרעון בהון של החברה על כ-21.9 ש"ח.   
ביום 25 בדצמבר 2005 מכרה סומת את החזקותיה בחברה לחברת הילן החזקות, חברה משפחתית שאינה פעילה וללא נכסים אשר הוקמה גם היא בשנת 1993, ומוחזקת בשיעור של 99% על ידי ידין סגל. כתוצאה ממכירת המניות נוצר לסומת הפסד הון בסך של 11 מיליון ש"ח.

הנישום המייצג קיזז הפסד הון זה כנגד רווח הון אחר שנוצר ברמה האישית שלו, כתוצאה ממכירת מניות שהחזיק בחברה הרשומה בארה"ב המוחזקת במלואה על ידו.

פקיד השומה טען כי עסקת המכירה לחברת הילן החזקות, חברה קשורה, הינה עסקה מלאכותית, אשר כל מטרתה יצירת הפסד הון בחברה המשפחתית, וקיזוז כנגד רווח ההון ממכירת הזכויות בחברה הרשומה בארה"ב.

לטענת סומת ההפסד בשנת 2005 נוצר כתוצאה ממחיקת ההשקעה בחברה לאחר מימוש המקרקעין של החברה בעסקת הקומבינציה ולא כתוצאה ממכירת מניות החברה לחברת הילן החזקות.  עוד טענה כי מכירת ההשקעה במניות נעשתה במטרה להשתחרר מהערבות לבנק שניתנה בגין האשראי שנתן הבנק לחברה, וכן, המכירה נעשתה בתמורה ראויה.

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור ברובו, וטען כי ישנו טעם מסחרי ממשי בהעברת הבעלות בחברה לחברת הילן החזקות והוא ההימנעות מלתת ערבות של סומת בגין המימון הבנקאי. בנוסף, נקבע כי לאור הראיות שהוצגו, לסומת נוצרו הפסדים כתוצאה ממחיקת השקעתה בחברה, ולכן יש להכיר בהפסדים אלו לצורכי מס ללא תלות בביצוע עסקת מכירת המניות לחברת הילן החזקות.