מדריך היערכות במסים

 

19.5     קיזוז הפסדים מההכנסה החייבת בחברה משפחתית – פס"ד פרג

             (הוראות חב"ק)

סדר קיזוז ההפסדים מההכנסה החייבת בחברה משפחתית נדון ארוכות בבית המשפט.

  1. בבית המשפט המחוזי נקבע, כי הפסד בחברה המשפחתית אין חובה לקזזו כנגד הכנסות מועדפות בחברה המשפחתית, וניתן לבצע את הקיזוז כנגד הכנסותיו האישיות (בעלות שיעור מס גבוה) של החבר בחברה המשפחתית, ולשלם מס מופחת על יתרת ההכנסות שלא קוזזו בחברה המשפחתית.
  2. על כך ערערה המדינה וטענה, כי יש לקזז תחילה את ההפסד שנוצר בחברה המשפחתית כנגד ההכנסות שנוצרו במסגרת החברה, גם אם אלה הכנסות בשיעור מס נמוך, כך שעל יתרת ההכנסות שבידי הנישום המייצג יוטל המס המלא.

בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, קיבל את עמדת פקיד השומה.

א.      בסעיף 64א לפקודה נקבע כי "הכנסתה החייבת של חברה (משפחתית – פ.ק.)… והפסדיה ייחשבו… כהכנסתו או הפסדו של (הנישום המייצג- פ.ק.)". את הביטוי "הכנסה חייבת" שתועבר ליחיד יש לפרש כלשונה בסעיף 1 לפקודה, קרי, לאחר כל הניכויים, הקיזוזים והפטורים.

ב.       סעיף 64א לפקודה אינו דן בקיזוז הפסדים ממקורות שונים אלא בקיזוז הפסדים בין שני גופים משפטיים שונים, ואין בכך כדי לבטל את אישיותה הנפרדת של החברה המשפחתית.

ג.       ההיסטוריה החקיקתית של סעיף 64א לפקודה מלמדת על שאיפה להשוות את שיעורי המס בין יחיד לחברה, ללא ביטול ההכרה בחברה כאישיות משפטית נפרדת.

ד.       בישראל שונה הדין מארה"ב בהשוואה ל"חברות S", שם הנישום מצרף כל פריט ופריט במאזן החברה אל עצמו, לפי חלקו היחסי בחברה. בארץ לא מורם מסך ההתאגדות.

ה.      הפירוש שיש לתת לסעיף זה לא מאפשר לבודד את הכנסות החברה לפרטיהן.