מדריך היערכות במסים

19.4     שיעורי המס על רווחים מחולקים ורווחים לא מחולקים

ככלל, שיעור המס החל על רווחים מחולקים או לא מחולקים בחברה משפחתית הינו שיעור המס החל על הנישום המייצג ובהתאם לסיווג ההכנסה. כך לדוגמא, נישום מייצג המצוי במדרגת המס הגבוהה ביותר בשנת 2017, יחוייב במס בשיעור של 47% בגין הכנסותיו העסקיות בחברה המשפחתית ואילו חלוקת רווח זה כדיבידנד לא תחוייב במס בידיו.

במידה והכנסה זו היתה מופקת ב"חברה רגילה" הרי שהמס ברמת החברה היה 23% וחלוקת דיבידנד ליחיד הייתה מתחייבת במס בשיעור של 30% (אם מדובר על "בעל מניות מהותי" במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לו) ובסה"כ נטל מס כולל של 46.1% = (77% x 30% + 23%).

לעומת זאת, במידה ואין רצון לחלק את ההכנסה כדיבדנד לבעל המניות הרי שיש יתרון בפעילות במסגרת חברה רגילה, שאז המס ברמת החברה הינו 23%, לעומת שיעור מס של 47% בחברה משפחתית.

פעילות במסגרת של חברה משפחתית טומנת בחובה מספר יתרונות:

  • אין מס נוסף על חלוקת רווחים לבעלי המניות בצורה של דיבידנד.
  • הפסד/רווח בחברה משפחתית ניתן לקיזוז כנגד רווח/הפסד של הנישום המייצג.