מדריך היערכות במסים

19.22   החלטת מיסוי 8369/14 – שבח בחברת בית כחלק מההכנסה החייבת של בעלי המניות ושיעורי מס לעניין חוק עידוד השקעות הון – החלטת מיסוי בהסכם

בהתאם להחלטת המיסוי נקבע כי בעלי מניות בחברת בית יהנו משיעור המס המופחת של החברה מכוח החוק לעידוד השקעות הון ובנוסף יהנו מיתרונות חברת בית ויותרו בקיזוז כנגד השבח הפסדים ברמת בעלי המניות שנוצרו לאחר המועד בו הפכה החברה לחברת בית