מדריך היערכות במסים

 

19.20   פטור ממס שבח במכירת מקרקעין בידי חברת בית המוחזקת על ידי מוסד ציבורי – פס"ד קעל בע"מ ע"א 5169/15

בהתאם לסעיף 61(ב) לחוק מיסוי מקרקעין מוסד ציבורי נהנה מפטור ממס שבח על מכירת זכות במקרקעין.

חברת קעל בע"מ (להלן – "המערערת") הינה חברת בית ומוחזקת בשיעור של 60% בידי עמותה שהינה מוסד ציבורי בהתאם להוראות סעיף 61(ד) לחוק מיסוי מקרקעין.

המחלוקת שהתעוררה נסובה סביב השאלה האם העמותה זכאית לפטור ממס שבח על חלקה במכירת יחידות שונות בבניין.

ועדת הערר קבעה בע"ו 25914-03 כי השבח שנוצר למערערת ייוחס לבעלי מניותיה ובכללם לעמותה ויהיה פטור בידיה, שכן החזקה "בידי מוסד" יש לפרש גם כמוחזקת באמצעות חברת בית.

מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב ערער לבית המשפט העליון על החלטת ועדת הערר, וקבע כי נקודת המוצא שההכנסה המיוחסת מחברת הבת לחבריה היא ההכנסה החייבת של חברת הבית והיא כוללת גם שבח ממכירת מקרקעין. עם זאת, לאור הוראות סעיף 48ב(א) לחוק מיסוי מקרקעין, לפיו "לעניין שיעורי המס והזיכויים ממנו, יראו את השבח … כחלק מההכנסה החייבת במס הכנסה בשנת המס שבה נעשתה המכירה",כלומר, הכללת השבח בהכנסה החייבת היא אך ורק לעניין שיעורי המס והזיכויים ממנו אך לא לעניינים אחרים, כגון: ניכויים, קיזוזים ופטורים.

לאור האמור, קיבל בית המשפט העליון את עמדת מנהל מיסוי מקרקעין לפיה לא ניתן להחיל על