מדריך היערכות במסים

 

19.2     תיקון 197 ותיקון 245- עיקרי השינויים

 

נושא

הוראות החוק עד 1 באוגוסט 2013

הוראות החוק החל מ- 1 באוגוסט 2013 (תיקון 197)

הוראות מעבר

הגדרת הכנסה חייבת

הכנסה חייבת

הכנסה חייבת לרבות שבח מקרקעין

.

הגדרת רווחים שחולקו מהכנסות החברה

רווחים שחולקו מהכנסות החברה

רווחים שחולקו מהכנסתה החייבת של החברה בתקופת ההטבה, בתוספת ההכנסה הפטורה ממס, בניכוי הפסדים שנוצרו בחברה בתקופת ההטבה (הוסף בתיקון 245), ובהפחתת המס החל על הנישום בשל ההכנסה החייבת כאמור אם שולם על ידי החברה והנישום לא חוייב בהתאם.

 

.

מכירת מניה של חברה משפחתית או של חברה שהיתה חברה משפחתית         ( הוסף בתיקון 245)

סכום הרווחים שטרם חולק וחויב במס (כיחס חלקן של המניות הנמכרות), יופחתו מהתמורה. בהתאמה יופחתו סכומים אלו מהמחיר המקורי אצל הקונה.

יופחתו מהתמורה למוכר, ומהמחיר המקורי לקונה, סכום הרווחים שטרם חולק וחויב במס, כיחס חלקן של המניות הנמכרות, לרבות רווחים שמקורם בדיבידנד שחולק בשנת ההפרה.

במידה וקיים עודף הפסדים על רווחים שיוחסו לנישום המייצג הם יתווספו לתמורה (למעט אם הנישום נפטר טרם המכירה ובהתאם לחוזר לא הספיק לנצל את ההפסדים).

ההוראה ביחס לתוספת של עודף הפסדים על רווחים תחול החל משנת 2014.

הטבות והקלות מס אישיות להם זכאי הנישום המייצג בהתאם לסעיפים 9(5), 14(א), 14(ג), 97(ב) לפקודה או כתושב חוץ

אין הוראה מפורשת במסגרת החוק אך ככלל, ההטבות יינתנו לכלל ההכנסה החייבת.

ההטבות יינתנו רק כפי חלקו של הנישום המייצג.

חברה שהיתה חברה משפחתית ערב התיקון:

ההוראות (המגבילות את ההטבות) יחולו על תושב חוץ ביחס להכנסות שהופקו החל מ-1 בינואר 2014.

ההוראות (המגבילות את ההטבות) יחולו על עולה חדש או תושב חוזר ותיק שעלה לארץ לאחר 1 בינואר 2014 או שהפך להיות נישום מייצג לאחר אותו מועד.

החוזר מבהיר כי גם על תושב חוזר תחול ההוראה בשינויים המחויבים. כמו כן, החוזר מציין כי ההוראה תחול על נכה או עוור כבר מיום התחילה -1.8.2013.

בהתאם לחוזר חברה שביקשה להיחשב חברה משפחתית לפני יום התחילה עד 31.7.2013 ביחס לשנת 2014 – לא תחול הוראת מעבר זו והוראות הסעיף המתוקן יחולו עליה.

הפרה בשל אי עמידת הנישום המייצג בתנאים

הודעה על החלפת הנישום המייצג תינתן עם הגשת הדוח השנתי לאותה שנה. לא הוגשה הודעה כאמור, תחדל החברה להיות משפחתית (החל מתחילת השנה בהתאם להוראות החב"ק).

הודעה על החלפת הנישום המייצג תינתן בתוך 60 ימים מיום שחדל להתקיים בנישום המייצג התנאי הרלוונטי.

לא הוגשה הודעה כאמור:

1.      תחדל החברה להיות משפחתית מתחילת השנה.

2.      דיבידנד שהתקבל בשנת המס בה חדלה החברה להיות משפחתית בשל הפרה, יחויב במס לפי סעיף 125ב(3) לפקודה. (שיעור המס ליחיד).

במידה וההפרה התרחשה בשל פטירת חבר בה, הדיבידנד יחוייב במס בהתאם לסעיף 126(ב) לפקודה.

חברה משפחתית זכאית קיימת שבשנת המס 2013 הוחלף הנישום המייצג בשל אי עמידתו בתנאי הסעיף, תמסור הודעה תוך 120 יום מיום התחילה (קרי, עד 1 בדצמבר 2013).

החוזר מבהיר כי החלפת הנישום המייצג צריך שתהיה לה סיבה כלכלית בעלת תוכן ומשמעות לבד מהמנעות ממס או הפחתה של מס בלתי נאותה לדוגמא: אח מוכר חלק קטן ממניותיו לאח אחר כך שחלקו הופך לגדול ביותר ולאח יש הפסדים מועברים.

 

הפרה אחרת (כגון, מכירת מניות לצד שאינו בן משפחה)

אין התייחסות ספציפית ומכאן שהחברה חדלה להיות חברה משפחתית זכאית משנת ההפרה.

1.      תחדל החברה להיות משפחתית מתחילת השנה.

2.      דיבידנד שהתקבל בשנת המס בה חדלה החברה להיות משפחתית בשל הפרה, יחויב במס לפי סעיף 125ב(3) לפקודה – קרי, שיעור המס ליחיד.

במידה וההפרה התרחשה בשל רכישת/הקצאת 25% לפחות ממניות החברה לצד שאינו קשור הדיבידנד יחוייב במס בהתאם לסעיף 126(ב) לפקודה.

.

תנאי יציאה מתחולת "חברה משפחתית זכאית"

מתן הודעה עד למועד הגשת הדוח לאותה שנה.

חברה שחדלה להיות משפחתית תוכל לשוב ולהיות משפחתית רק לאחר תום 3 שנים משנת המס בה חדלה להיות משפחתית.

מתן הודעה עד לחודש לפני שנת המס.

חברה שחדלה להיות משפחתית לא תוכל לשוב ולהיות משפחתית.

ביחס לשנת 2013 – חברה משפחתית זכאית קיימת תמסור הודעה בתוך 120 יום מיום התחילה, קרי, עד 1 בדצמבר 2013 ביחס לבקשתה לאי סווגה כחברה משפחתית החל משנת 2013. הדוח לשנת המס 2013 יוגש כחברה שאינה משפחתית זכאית (רגילה) בצירוף העתק מההודעה שנמסרה.

לחילופין, תוכל גם להגיש בקשה עד חודש לפני תחילת שנת המס ולבקש שלא לסווגה כחברה משפחתית החל משנת 2014.

 

 

תנאי כניסה

מתן הודעה עד חודש לפני תחילת שנת המס, ולגבי חברה חדשה, עד שלושה חודשים מיום ההתאגדות.

מתן הודעה עד שלושה חודשים מיום ההתאגדות (בהתאם לחוזר תחולת הסעיף תהא מיום ההתאגדות). אי מתן הודעה כאמור לא תאפשר כניסה עתידית לתנאי הסעיף.

 

ראה הוראות מעבר לחברה קיימת שאינה משפחתית בסעיף 19.3 להלן.

חברה חדשה שהתאגדה לפני 1.8.13 היתה יכולה לבקש להפוך לחברה משפחתית עד 1.12.13 (תום תקופת המעבר).

חברה משפחתית ביחס לחלק ה2 לפקודה

אין מגבלה

חברה משפחתית לא תוכל להיות צד לשינוי מבנה למעט סעיפים 104א(א) ו- 104ב(א) לפקודה שעניינם העברת זכויות בנכס לחברה.

.