מדריך היערכות במסים

 

        19.17.2 עיקרי סעיף 64 החדש

 1. סעיף 64 החדש לפקודה קובע, כי חברת בית היא חברת מעטים המתקיימים בה כל התנאים הבאים:
 • היא חברת מעטים, כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה; דהיינו, חברה שהשליטה בה היא בידי 5 בני-אדם לכל היותר. לצורך קביעת מספר השולטים בחברה, יש לראות כאדם אחד: אדם וקרובו מדרגה ראשונה. "קרוב" – בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצא בן- הזוג ובן-זוגו של כל אחד מאלה), אדם ובא-כוחו ושותפים בשותפות. יצוין כי המונח "אדם" בסעיף 76 לפקודה כולל גם תאגיד, ולא רק יחיד בשר ודם.
 • החברה אינה "בת חברה" – כלומר, איננה חברה שלפחות 80% מהון מניותיה מוחזקים או נמצאים ב"שליטה" של חברה אחרת, שאינה "חברת מעטים".
 • החברה אינה חברה שלציבור עניין בה.
 • מספר בעלי המניות לא יעלה על 20. לעניין זה נקבע, בנוסף להוראות שלעיל, כי היה ותאגיד שקוף הוא בעל מניות בחברה, אזי יראו כל אחד מבעלי הזכויות בתאגיד השקוף כבעל מניות בחברה. "תאגיד שקוף" מוגדר כחבר בני אדם שרווחיו והפסדיו מיוחסים לבעלי המניות.
 • אין בין בעלי המניות בחברה תאגיד שקוף שבאפשרותו לבחור בכל שנת מס את אופן המיסוי שלו.
 • החברה עוסקת רק בהחזקה במישרין או בעקיפין של בניינים או קרקעות.
 • כל נכסיה של החברה, החל מהיום שבו חלפו שישה חודשים מיום התאגדותה הם אחד או יותר מאלה:
 • בניין או קרקע שהושלמה עליה בניית בניין תוך 5 שנים ממועד תחילת ההחזקה בקרקע. יצוין כי המנהל רשאי להאריך תקופה זו בשנתיים. "השלמת בניה" – תיחשב כאשר הושלמה בניית 70% לפחות מהשטח הניתן לבניה.
 • מזומנים המשמשים את החברה לרכישת בניינים או קרקעות, ובלבד שתחזיק במזומנים אלו לכל היותר 12 חודשים מתום שנת המס בה הושקעו בחברה, או מזומנים בשל רווחים שלא חולקו ואשר חויבו בשיעורי המס של היחיד.
 • מניות בחברת בית אחרת.
 • מניות באיגוד מקרקעין שנרכשו מאדם אחר, ובלבד שהרכישה הביאה להחזקה של יותר מ-50% מאמצעי השליטה באותו איגוד מקרקעין.

רכוש, המהווה חלק בלתי נפרד מן הבניינים, כגון ריהוט, מערכת מיזוג אוויר וכו', לא יפסול את החברה מלהיות חברת-בית.

 • חברה תושבת חוץ יכולה להיחשב כחברת בית כל עוד מהווה היא תאגיד שקוף במדינת התושבות שלה.
 • על החברה לא חל החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 מלבד פרק שביעי 1: "הטבות במס לגבי בניינים להשכרה".
 • על החברה לבקש להיחשב כחברת בית בתוך שלושה חודשים מיום הקמתה.
 1. הכנסתה החייבת (לרבות שבח מקרקעין) והפסדיה של חברת בית יחשבו, מיום התאגדות חברת הבית, כהכנסתם החייבת וכהפסדם של בעלי מניותיה, בהתאם לחלקם בזכויות לרווחי החברה ויחולו, בין היתר, הוראות אלה:

                  2.1 יראו את רווחי חברת הבית שחויבו בשיעורי מס של יחיד לפי סעיף זה וחולקו, בין בתקופה שבה החברה היתה חברת בית ובין לאחר שחדלה להיות חברה כאמור, כאילו לא חולקו.

לעניין זה, "רווחי חברת בית" – רווחים שמקורם בהכנסה החייבת של חברת הבית בשנות ההטבה, בתוספת הכנסתה הפטורה ממס, בניכוי הפסדים שנוצרו בחברת הבית בשנות ההטבה ובהפחתת המס החל על בעל המניה בשל ההכנסה, אם שולם על ידי החברה והיא לא חייבה אותו בהתאם.

2.2 הפסדים שהיו לבעל מניות לפני שנות ההטבה אינם ניתנים לקיזוז כנגד הכנסתה החייבת  של חברת הבית.

 1. כמו כן, נקבעו כללים ביחס לאופן חישוב רוון ההון או שבח המקרקעין במכירת מניות חברת הבית, כדלקמן:

       3.1 בחישוב רווח ההון, יופחת מהתמורה לגבי מוכר המניה ומהמחיר המקורי לגבי רוכש המניה סכום השווה לחלק הרווחים שחויבו בשיעורי המס של יחיד, אשר הצטברו בחברה ולא חולקו עד למועד מכירת המניות, בהתאם ליחסם.

       3.2 הוראות סעיף 94ב לפקודה המתייחס לרווחים ראויים לחלוקה וכן הוראות סעיף 71א לחוק מיסוי מקרקעין המתייחס לרווח נוסף בפירוק, לא יחולו לגבי רווחים שחויבו בשיעורי המס של היחיד לפי סעיף 64.

       3.3 בחישוב רווח ההון הריאלי ייווספו לתמורה סכום בגובה ההפסדים שיוחסו למוכר בשנות ההטבה. לעניין זה הפסדים מהווים סכום השווה להכנסה החייבת שיוחסו למוכר המניה, בניכוי הפסדים שיוחסו לו בשנות ההטבה ובלבד שהוא סכום שלילי. במידה ונוסף סכום בגובה ההפסדים לתמורה, וההפסדים ניתנים לקיזוז וטרם קוזזו, רשאי המוכר לקזזם כנגד רווח ההון הריאלי או השבח הריאלי בשל המכירה.

 1. במידה וחדל להתקיים אחד התנאים המנויים בהגדרת חברת בית, תחדל החברה מלהיות חברת בית מתחילת אותה שנת מס בה חדל להתקיים התנאי. יש לציין כי הוראה זו לא תתקיים באם לא עמדה בתנאים המצויים בסעיפים (3) או (4), המתייחסים לנכסיה ולפעילותה של חברת הבית, זאת במידה ובמהלך שנת המס מכרה בניין ועד לתום השנה לא היו ברשותה בניינים או מזומנים, וכן בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

                   א. במהלך שנת המס העוקבת ביצעה החברה את אחת או יותר מן הפעולות הבאות: רכשה החברה בניין העונה לדרישות סעיף קטן (3), רכשה מניות בחברת בית אחרת כאמור בסעיף ב(3)(ג), או רכשה מניות באיגוד מקרקעין כמופיע (ב)(3)(ד).

                   ב.  במהלך שנת המס העוקבת החברה התפרקה.

 1. חברת בית רשאית להודיע לפקיד השומה בהודעה שחתמו עליה כל בעלי המניות, ולא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת מס פלונית, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כחברת בית. לאחר הודעה זו, תחדל החברה מלהיות חברת בית מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס בה מסרה את הודעתה. לאחר הודעתה זו, לא תוכל החברה לשוב ולבקש להיות חברת בית.
 2. לעניין שומה, השגה וערעור, נקבע בסעיף 64 החדש כי:

         א. אם נקבעה שומה לחברת הבית, פקיד השומה רשאי לקבוע או לתקן את שומת בעל המניות בהתאם, וזאת תוך שנתיים מתום שנת המס בה נקבעה שומה החברה, או במועד החוקי לקביעת שומת בעל המניות, לפי המאוחר.

         ב. לחברת הבית נשמרת הזכות להשגה או ערעור בהתאם להוראות סעיפים 150 או 153 לפקודה, ואילו בעל המניות רשאי לכך רק בנוגע לייחוס שומת חברת הבית אליו ועל האופן בו הושפע ממנה, אך לא על שומת החברה.