מדריך היערכות במסים

 

19.17   תיקון 245 – סעיף 64 החדש

  1. ביום 15 בינואר 2018, עבר בקריאה שנייה ושלישית החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 245) התשע"ח-2018 (להלן: "תיקון 245"). התיקון, בין היתר מחליף את הוראות סעיף 64 (להלן: "סעיף 64 הישן") לפקודה בסעיף 64 החדש (להלן: "סעיף 64 החדש"), אשר נועד להסדיר את מעמדן של "חברות הבית".
  2. בהתאם להוראות החוק הקודמות, ככלל, "חברת בית" היוותה חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה, שכל רכושה ועיסוקה הוא החזקת בניינים או השכרתם, כאשר תוצאת המס שלה בכל שנה מיוחסת לחבריה בהתאם לשיעור החזקתם בחברה.
  3. הוראות הסעיף הישנות היו קצרות ולכן אופן פרשנות הסעיף ויישומו נשען בעיקר על הפרקטיקה שהתפתחה, פסיקת בית המשפט והחלטות מקדמיות שניתנו לעניין חברה כאמור על ידי רשויות המס.
  4. התיקון קובע כללים ברורים לעניין מיסוי חברות בית ובעלי המניות בה. בנוסף, נקבע כי חברות לא יוכלו לבחור אימתי להיות מסווגות כחברות בית אלא כי עליהן לבחור את אופן הסיווג, היה והן עומדות בכללים, תוך שלושה חודשים מיום התאגדותן. כמו כן, במסגרת התיקון נקבעו הוראות המעבר ביחס לחברות קיימות שכבר הינן חברות בית או כאלה שיבקשו להיות במסגרת תקופה של 60 יום מיום התחילה, ה-18 בינואר 2018.
  5. יודגש כי לחברות קיימות ניתנה תקופה מוגבלת לבחור להחיל על עצמן את הוראות הסעיף, ושלאחריה חברות קיימות לא תוכלנה להחיל על עצמן את הוראותיו.