מדריך היערכות במסים

 

19.15   החלטת מיסוי 4528/15 – קביעת מועד תחילת תושבות בישראל, ייחוס הכנסות של חברה משפחתית בבעלות תושב ישראל לראשונה וקביעת מנגנון הכנסה מעורבת – החלטת מיסוי בהסכם

העובדות

 1. המבקש ואשתו (להלן – "בני הזוג") הינם תושבי מדינת אמנה ולהם שלושה ילדים.
 2. המבקש מחזיק ב- 45% ממניות חברה במדינת האמנה (להלן – "חברה זרה 1"). יתרת המניות מוחזקות על ידי תושב מדינת אמנה שאינו צד קשור.
 3. ליחיד חברה זרה נוספת במדינת האמנה בבעלותו המלאה (להלן – "חברה זרה 2"), אשר משמשת כסוכן של חברה זרה 1 בלבד. חברה זרה 1 שילמה לחברה זרה 2 אחוז קבוע ממחזור המכירות.
 4. על מנת להמשיך את פעילות המבקש מול חברה זרה 1, לאחר שהמבקש ובני משפחתו הפכו לתושבי ישראל, הקים המבקש בחודש פברואר 2014 חברה משפחתית כהגדרתה בסעיף 64א לפקודת מס הכנסה אשר הינה תושבת ישראל (להלן – "החברה המשפחתית").
 5. המבקש נחשב לנישום מייצג בחברה משפחתית. סמוך להקמת החברה המשפחתית, חברה זרה 2 הפסיקה את פעילותה ופורקה במדינת האמנה.
 6. לטענת המבקש, כל הכנסתה של החברה המשפחתית נובעת מפעילות מחוץ לישראל ובהמשך לפעילות שהייתה לו ערב עלייתו ארצה. חברה זרה 1 תשלם לחברה המשפחתית אחוז ממחזור מכירותיה.
 7. לחברה המשפחתית אין נכסים ו/או כל הכנסה אחרת בישראל ו/או מחוץ לישראל מלבד האמור לעיל, וכל הכנסתה תהיה מקבלת עמלה מחברה זרה 1 בהתאם להיקף המכירות של החברה הזרה.
 8. עד לתום שנת 2013, לא ביקרו בני הזוג בישראל יותר מ- 90 יום בשנה, לא ביקשו שנת הסתגלות, ולא פנו לפקיד השומה לבקש אישור תושבות. בשנת 2014 עד ליום 26.6.2014 שהה המבקש 20 יום בישראל.

הבקשה

 1. לקבוע את המועד בו הפכו בני הזוג לתושבי ישראל לראשונה מיום 26.6.20144, לעניין מניין התקופות והוראות הפטור כאמור בפקודה.
 2. לאשר כי הכנסותיה של החברה המשפחתית ייחשבו כהכנסותיו של המבקש ויחולו על הכנסות אלו הוראות סעיף 14 וסעיף 97 לפקודה לפי העניין.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

 1. החל מיום 26.6.2014 יחשבו בני הזוג לתושבי ישראל לראשונה (להלן – "יום תחילת התושבות"), ומיום תחילת התושבות ייחשבו כ"תושב ישראל לראשונה" ותחל תקופת ההטבות הנדרשת לעניין סעיפים 14 ו- 97 לפקודה, ובלבד שמיום תחילת התושבות ואילך יהיה מרכז חייהם בישראל.
 2. הכנסותיה של החברה המשפחתית, כל עוד זו נחשבת ככזו, יחשבו כהכנסותיו של המבקש בתקופות הקבועות בסעיפים 14 ו- 97 לפקודה, לפי העניין, וזאת בכפוף להתקיימותם של כל שאר התנאים הקבועים בהחלטת המיסוי.
 3. מלוא הכנסות המבקש, במישרין ובעקיפין, לרבות הכנסות המיוחסות למבקש כנישום מייצג בחברה המשפחתית, אשר הופקו ונצמחו ע"י המבקש לאחר יום תחילת התושבות ושמקורן בחברה זרה 1, יראו אותן כהכנסה שהופקה על ידי תושב ישראל שהוא תושב ישראל לראשונה, וההכנסה האמורה אשר תופק על ידי המבקש בתקפה שמיום תחילת התושבות ואילך תפוצל לשני החלקים הבאים:
 • חלק ראשון – הכנסות כאמור כשהן מוכפלות ביחס שבין ימי העבודה בחו"ל בשנת המס (בניכוי ימי שבת, ראשון או שישי במקום ראשון, חגים, חופשות ונסיעות פרטיות) לבין סך ימי העבודה בשנת המס (בניכוי ימי שבת, ראשון או שישי במקום ראשון, חגים, חופשות ונסיעות פרטיות), תחשב להכנסה שהופקה מחוץ לישראל על ידי תושב ישראל לראשונה, ולפיכך תהא פטורה ממס בישראל, בכפוף לכך כי תקופת העבודה בחו"ל לא הייתה טפלה, דהיינו תקופה העולה על 60 ימי עבודה בשנה בחו"ל.
 • חלק שני – השווה ליתרת הכנסות שמקורן בהתקשרות עם חברה זרה 1, ייחשב להכנסה שהופקה בישראל על ידי תושב ישראל, ועל כן תהא חייבת במס בישראל.