מדריך היערכות במסים

19.14   הוצאות עודפות בחברה משפחתית

בהוראות המקצועיות של מס הכנסה (החב"ק, ד-31) נקבע לעניין זה:

          "אין התייחסות מפורשת בסעיף להוצאות עודפות בחברה משפחתית; אולם, כפי שכבר צוין, חברה משפחתית דינה כדין חברה, ומכאן שיחולו עליה גם הוראות סעיף 181ב לפקודה, והיא תהא חייבת במקדמות על הוצאות עודפות. שיעור המקדמה… הינו… 45%. סעיף 181ג יחול על הכנסת ה"נישום"; כלומר, המקדמה ששולמה בגין הוצאות עודפות תינתן לקיזוז בהתאם להוראות סעיף 181ג, אך זאת רק כנגד המס שה"נישום" חייב בו, בגין ההכנסה של החברה שיוחסה לו. יתרת המקדמה העודפת לא תקוזז, ויש להוסיפה בשנת המס הבאה בערכה הנומינלי(*). לעניין זה, יראו את הכנסת החברה, שיוחסה לנישום, כהכנסתו האחרונה". (ההדגשה אינה במקור).

(*)      נציין, כי בתיקון מספר 118 לפקודת מס הכנסה, בין היתר, נקבע כי יתרת המקדמה העודפת שלא קוזזה בשנה בה נוצרה ואשר מקוזזת בשנות המס הבאות תתואם לפי שיעור עלית המדד מתום שנת המס שבה נוצרה עד לתום שנת המס שבה קוזזה, וזאת לגבי מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו בגין שנת 1999 ואילך.[1]

שר האוצר יקבע כללים לעניין הוצאות עודפות בחברה שקופה.

[1]        עם זאת, יש לציין כי על-פי פסק דין מפעלי גרנות הרי שגם יתרת מקדמות בגין הוצאות עודפות שנצטברו עד וכולל שנת המס 1998 ניתן להצמיד למדד.