מדריך היערכות במסים

 

19.12   פטור על הכנסה מדמי שכירות (למגורים) בחברה משפחתית – פס"ד עצמון

בפס"ד עצמון בית המשפט דן בשאלה – האם יחול הפטור על הכנסה מדמי שכירות למגורים החל על יחיד גם על חברה משפחתית, שהכנסותיה מדמי שכירות יוחסו ליחיד – הנישום המייצג. בית המשפט קבע, כי סעיף 64א לפקודת מס הכנסה (הקובע את הסדרי המיסוי של חברה משפחתית) יוצר פיקציה משפטית, לפיה מיוחסות הכנסות החברה ליחיד, על כל המשתמע מכך. לכן, אישיות היחיד "מולבשת" על החברה. לאור האמור נדחתה עמדת פקיד השומה, ונקבע כי יש לתת לנישום המייצג פטור ממס בגין הכנסות החברה המשפחתית מדמי השכירות בשל השכרת הדירה שבבעלותה למגורים (כאילו הוחזקה הדירה בבעלותו ישירות).