מדריך היערכות במסים

19.11.2   פס"ד שלמה דהוקי נגד המוסד לביטוח לאומי (ב"ל 19049-11-13) – הוצאה בגין דמי ניהול לבעל מניות בחברה משפחתית אינה נלקחת בחשבון לצורך קביעת הבסיס לתשלום דמי ביטוח לאומי של בעל המניות

המערער, הינו הנישום המייצג של חברה משפחתית (להלן:"החברה") אשר עד לשנת 2003 שימש לסירוגין כשכיר בחברה והחל משנת 2004 הודיע המערער כי הינו עובד עצמאי.

במהלך השנים 2001-2006 החברה דיווחה על הפסדים ניכרים אשר הוכרו על ידי מס הכנסה, בנוסף, בשנים אלו ניתנו לחברה שירותי ייעוץ על ידי המערער אשר דווחו כהוצאה בדוח החברה,  וכהכנסה בדוח האישי של המערער. בסופו של דבר, נקבעה ההכנסה החייבת לצורכי מס הכנסה בדוח האישי של המערער לאפס, היות והוצאות החברה שעלו על הכנסותיה יוחסו למערער, בהיותו הנישום המייצג

הדיון נסב אודות השאלה האם יש לראות בהוצאה שנרשמה לחברה המערער בגין תשלום דמי ניהול למערער, כהוצאה של המערער, לצורך קביעת הבסיס לתשלום דמי ביטוח על ידי המערער.

המערער טען כי המטרה של הקמת חברה משפחתית היא ייחוס הכנסתה החייבת והפסדיה של חברה משפחתית כהכנסתו החייבת וכהפסדו של הנישום המייצג. בנוסף, היות והוראות סעיף 345(ב) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי ההכנסה ממנה משולם מס הכנסה הינה ההכנסה לצורכי ביטוח לאומי, ההוצאות לצורכי מס הכנסה צריכות להיות מוכרות לצורכי חישוב דמי ביטוח לאומי.
בית הדין האיזורי לעבודה קבע כי אינו סבור שעמדת התובע מעוגנת בסעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי או בסעיף 64א לפקודת מס הכנסה. בית הדין קבע כי השילוב בין הוראות סעיף 64א להוראות סעיף 28 לפקודת מס הכנסה לעניין קיזוז ההפסדים שהיו לחברה המשפחתית היו יכולים להיות מקוזזים ממקורות אחרים שאינם מסעיף 2(1) לפקודה. לפיכך נשאלה השאלה האם סעיף 64א לפקודה בר תוקף לעניין קביעת היקף דמי ביטוח לפי חוק ביטוח לאומי. נקבע, כי סעיף 64א לפקודה אינו יוצר זהות בין החברה המשפחתית לבין הנישום לכל דבר ועניין, וישנה אישיות משפטית נפרדת מבעלי המניות, לרבות הנישום המייצג. לפיכך, לא כל הוצאה שמוכרת לחברה כהוצאה לצורכי מס הכנסה מוכרת לנישום המייצג כ"הוצאה הקשורה במישרין בהשגת הכנסה" לעניין קביעת ההכנסה לצורכי ביטוח