מדריך היערכות במסים

 

19.11.1  חיוב דיבידנד מחברה משפחתית בביטוח לאומי

בעקבות פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה, נקבע בעבר, שהכנסותיה של חברה משפחתית המיוחסות לנישום המייצג הן הכנסות פסיביות העשויות להתחייב בדמי ביטוח על פי התקנות, בתנאי שחולקו דיבידנדים בפועל, ובגבולות הסכומים שחולקו, דהיינו: יובאו בחשבון הסכומים שחולקו בפועל, ולאו דווקא הסכומים שדווחו לצרכי מס הכנסה על ידי בעלי המניות.

לגבי משיכת כספים על ידי נישום בחברה משפחתית נקבע בפס"ד בר נתן כי זו חייבת בדמי ביטוח לאומי רק אם הוכרז על דיבידנד כדין.

להלן הכללים שנקבעו על ידי בית המשפט לעניין חיוב הכנסות מדיבידנד בביטוח לאומי:

  1. הכנסה לפי סעיף 2 לפקודת מס הכנסה חייבת בדמי ביטוח לאומי על פי סעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי. דיבידנד הינו הכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה ולכן הוא מתחייב בדמי ביטוח לאומי.
  2. משיכותיו של בעל המניות היו "משיכות סתם" ולא חלוקת דיבידנד. לכן, משיכות אלו אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי.
  3. בית המשפט העיר, כי לצורך סיווג משיכות בעל השליטה בחברה משפחתית כדיבידנד יש להראות שהופעל הליך רשמי של חלוקת דיבידנד כאמור בפקודת החברות.

הדין משנת 2008 ואילך – בעקבות תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי, התשס"ח – 2007:

פסק הדין בעניין בר נתן ניתן טרם כניסתו לתוקף של תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי. הדין לעניין תשלום דמי ביטוח בגין דיבידנד בחברה משפחתית נשתנה, החל משנת 2008, וזאת בעקבות תיקון 103 לעיל, במסגרתו נתווסף סעיף 373א לחוק הביטוח הלאומי.

על פי סעיף 373א דלעיל, במידה והפיקה חברה משפחתית, חברת בית או חברה שקופה הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה, לרבות דיבידנד, בשנת מס פלונית, יראו את ההכנסה האמורה כאילו חולקה בסוף אותה שנת מס לחברי החברה או לבעלי המניות בה, לפי העניין, והכל בהתאם לזכאותם היחסית ברווחי החברה. בהתאמה, הכנסה מדיבידנד כאמור, חייבת בדמי ביטוח בסוף השנה בה הופקה ההכנסה, ולא במועד חלוקת הדיבידנד בפועל, וזאת בהתאם לחוזר שפורסם על ידי המוסד לביטוח לאומי בחודש מרץ 2008.

להרחבה בנושא ראה פרק 24 למדריך המס.

לאחרונה פורסמה הבהרת המוסד לביטוח לאומי לעניין הכנסות (באופן כללי) שהופקו בידי חברה משפחתית:

בימים 22 באפריל 2015 ו- 27 באפריל 2015 המוסד לביטוח לאומי פרסם הבהרה, לפיה הכנסות חברה משפחתית המשוייכות ליחיד שומרות על אופיין וככל שמדובר בהכנסות של חברה משפחתית, שאם היו הכנסות היחיד היו פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי, הרי שהכנסות אלו ימשיכו להיות פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי.

יצוין, כי החלטת המוסד לביטוח לאומי תהיה בתוקף לגבי שנת המס 2014 ואילך. כמו כן, בכוונת לשכת רואי החשבון לפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשה לביטול הגבלת התחילה.