מדריך היערכות במסים

19.10.4   פס"ד צבי ישראל רז ע"א 4526/14 – מיסוי חלוקת דיבידנד מרווחים שקוזזו כנגד הפסדי עבר בחברה המשפחתית

חברה חילקה לבעלי המניות שלה דיבידנד מרווחים אשר מיוחסים לתקופה שבה היא הייתה חברה משפחתית. נדונה השאלה , האם חלוקה זו פטורה ממס בהתאם להוראות סעיף 64א(א)(1) לפקודה, כנוסחו לפני תיקון 197.

המחלוקת בין הצדדים משקפת עמדות פרשניות שונות של המונח "הכנסות החברה" בהקשרה של הוראת סעיף 64א(א)(1) לפקודה כפי שנוסחה לפני תיקון 197.

עמדת המשיב (צבי ישראל רז) היא כי יש לפרש את הסעיף כפוטר מחיוב במס על דיבידנד שחולק ממלוא ההכנסות שבקופת החברה, תוך התעלמות מניכויים וקיזוזים, כלומר הדיבינד יהיה פטור ממס . זאת, מן הטעם שמקורו של הדיבידנד הוא בהכנסות החברה משנת 2003, עת הייתה במעמד של חברה משפחתית.

לעומת זאת, עמדת המערער (פקיד השומה) היא שיש לפרש את ההסדר הקבוע בסעיף 64א(א)(1) לפקודה  כחל רק על "הכנסה החייבת" של החברה, כלומר, ההסדר הקבוע בסעיף 64א(א)(1) לפקודה אינו חל על חלוקת הדיבינד, מאחר שלשיטתו מקורו של הדיבנד ברווחים שלא שולם בגינם מס כלל בשנים שבהן החברה היתה חברה משפחתית. בהתאם לכך, המערער סבור כי הסכום שחולק חייב במס בשיעור של 25%, כמקובל לגבי חלוקת דיבידנד.

בית המשפט העליון קבל את הערעור, וקבע כי לא קמו התנאים המנויים בסעיף 64א(א)(1) לפקודה לכך שהדיבינד ייחשב "כאילו לא חולק".