מדריך היערכות במסים

19.10  דיבידנד בחברה משפחתית

  1. בהוראות סעיף 64א לפקודה לאחר תיקון 197 נקבע, כי רווחים שחולקו מהכנסת חברה משפחתית בשנים בהן היתה חברה משפחתית כולל חלוקת דיבידנד ששולם בשנת ההפרה, יראו אותם כאילו לא חולקו. לעניין זה "רווחים שחולקו מהכנסות החברה" הם רווחים שחולקו מהכנסתה החייבת של החברה בשנים בהן היתה משפחתית, בתוספת הכנסה פטורה ממס, ובהפחתת המס החל על הנישום בשל ההכנסה החייבת כאמור אם שולם על ידי החברה והנישום לא חוייב בהתאם.

בהתאם לאמור לעיל, חלוקת דיבידנד כאמור אינה מתחייבת במס. יש הגורסים כי הדיבידנד אינו פונקציה של ההכנסה החייבת במס אלא פונקציה של הרווחים הניתנים לחלוקה בהתאם לדיני החברות.

  1. דיבידנד שמתקבל על ידי חברה משפחתית יחוייב ככלל במס בשיעור של 25% (כאילו התקבל בידי בעל המניות היחיד) וזאת למעט מצבים בהם הנישום המייצג הינו "בעל מניות מהותי", במישרין או בעקיפין, בחברה ששילמה את הדיבידנד, כי אז יחוייב הדיבידנד במס בשיעור של 30%.

לעניין זה, "בעל מניות מהותי" הינו מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם.

מאחר והמונח "קרוב" כולל גם "חבר-בני-אדם שבהחזקת אדם או קרובו(…)", ומאחר ו"החזקה" מוגדרת כהחזקה בשיעור של 25% או יותר, הרי שסביר שדיבידנד כאמור בידי חברה משפחתית, במידה ושיעור ההחזקה של החברה המשפחתית בחברה מחלקת הדיבדנד הינו 10% או יותר יחוייב במס בשיעור החל על בעל מניות מהותי – 30%.