מדריך היערכות במסים

18.8 החלת הוראות הפקודה בנוגע לנאמנויות על החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 62 לחוק)

במסגרת תיקון 147 לפקודה התקבל תיקון עקיף לחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 62 לחוק). במסגרת התיקון הוסף סעיף 73ג לחוק, הקובע כי כאשר אמצעי השליטה בחברה שהינה בעלת מפעל מאושר או מפעל מוטב, מוחזקים בנאמנות, במישרין או בעקיפין, יחולו הוראות פרק רביעי 2 בחלק ד' לפקודה, הדן בנאמנויות, בשינויים המחויבים. ראה הרחבה לגבי הוראות סעיף זה בפרק 22 למדריך המס- "מיסוי נאמנויות".

תחילתו של התיקון הינה ביום 1.1.2006.