מדריך היערכות במסים

18.6  רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניות של חברה הזכאית להטבות במס מכח החוק לעידוד השקעות הון

ביום 4 ביוני 2019, פרסם סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים הבהרה כדלקמן:

א. כידוע, סעיף94 ב לפקודה רווחים שעניינו בחישוב ראויים לחלוקה (להלן: "רר"ל") קובע כי שיעור המס שיחול על הרר"ל יהיה בהתאם לשיעור המס שהיה חל עליהם, אילו היו מתקבלים כדיבידנד בסמוך לפני המכירה לפי סעיפים 125ב או 126(ב), לפי העניין, ואכן, הדברים קיבלו ביטוי במסגרת סעיף 6.1.9 לחוזר מס הכנסה מס' 23/2002 שעניינו "הרפורמה במס הכנסה – שינויים בחלק ה' לפקודה" (להלן: "חוזר 2002").

ב. מאידך ,בהקשר של מכירת מניות על ידי חברה, נקבע בסעיף 4.3.7.5 לחוזר מס הכנסה  3/2012 שעניינו "תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון" (להלן: "חוזר 2012"), באופן שאינו עולה בקנה אחד עם עמדת הרשת כפי שבאה לידי ביטוי בחוזר 2002, כי שיעור המס שיחול על הרר"ל יהיה בהתאם למנגנון חלוק הדיבידנד הקבוע בסעיפים 47 ו-51ב בחוק.

ג. למען הסר כל ספק בעניין הריני להבהיר כי גם בהקשר של מכירת מניות על ידי חברה, ההוראה הקובעת לעניין זה היא זו הקבועה בחוזר 2002 ולא ההוראה בחוזר 2012. בהתאם לכך, בחישוב המס החל על רר"ל גם כאשר המכירה מתבצעת על ידי חברה, לא יחולו שיעורי המס הקבועים בחוק, אלא שיעורי המס יהיו בהתאם לסעיפים אליהם מפנה במפורש סעיף 94ב לפקודה, קרי השיעורים הקבועים בסעיף 126(ב) לפקודה.