מדריך היערכות במסים

 18.5    מיזוג מפעל מוטב / מפעל מועדף החלטת מיסוי 6132/17

בהחלטת מיסוי 6132/17 אשר ניתנה בהסכם דובר על חברה תושבת ישראל העוסקת במתן שירותי מחקר ופיתוח עבור חברת האם. פעילותה אושרה על ידי ראש מינהל למחקר ופיתוח תעשייתי כפעילות מחקר ופיתוח תעשייתיים עבור תושב חוץ. החברה תבעה הטבות מס כ"מפעל מוטב" מכח החוק לעידוד השקעות הון.

החברה רכשה את מלוא מניותיה של חברה נוספת הפועלת בתחום משיק לפעילותה.

החברה הנרכשת תובעת הטבות מס כ"מפעל מועדף" כהגדרתו בסעיף 51 לחוק כנוסחו לאחר תיקון מס' 68.

לאחר הרכישה, ביקשה החברה למזג את פעילותה של החברה הנרכשת לתוך פעילותה שלה. )החברה לאחר המיזוג תיקרא להלן: "החברה הממוזגת")

החל ממועד המיזוג, הצהירה החברה כי מלוא הפעילות (הן של החברה והן של החברה הנרכשת) תבוצע במתחם בו פועל מפעלה של החברה הממוזגת, עובדי החברה הנרכשת נקלטו בחברה הממוזגת ועברו לעבוד במפעלה של החברה ממוזגת, החברה הממוזגת תמשיך לעסוק במתן שירותי מו"פ תעשייתיים עבור חברת האם גם לאחר מועד המיזוג ותחומי הפעילות של החברה הנרכשת ישתלבו בתוך הפעילות של החברה הממוזגת.

בהתאם להחלטת המיסוי נקבע שלאור ההצהרות המפורטות לעיל, יש לראות במפעלה של החברה הממוזגת החל ממועד המיזוג כ"מפעל תעשייתי" אחד לכל דבר ועניין.

כמו כן נקבע שמאחר והחברה הנרכשת תבעה הטבות מס כ"מפעל מועדף" לפני המיזוג (כלומר, החילה על עצמה את הוראות תיקון מס' 68 ), אזי בעקבות מיזוג המפעל המועדף לתוך המפעל המוטב, יחולו הוראות תיקון מס' 68 על כלל מפעליה של החברה הממוזגת וזאת החל ממועד המיזוג.

החברה הממוזגת לא תוכל לבחור להחיל את הוראות תיקון 68 (מפעל מועדף) רק על חלק מפעילותה, כך שהחלק האחר ימשיך לתבוע הטבות מס כ"מפעל מוטב". כמו כן, היא לא תוכל לחזור בה מבחירתה של החברה הנרכשת להחיל על מפעלה את הוראות תיקון מס' 68 וכך למעשה להחיל על כלל פעילותה את הטבות המס של המפעל מוטב (כהגדרתו בסעיף 51 לחוק כנוסחו לפני תיקון מס' 68) בהתאם להוראות המעבר של תיקון מס' 68 לחוק.