מדריך היערכות במסים

18.4  תחומי אזורי הפיתוח

במסגרת תיקון 68 נוספה לחוק תוספת שנייה הקובעת את אזורי הפיתוח לשנים 2011-2014, כמפורט להלן:

  • תחומי אזור פיתוח א' יהיו כמפורט להלן –

א.    תחומי רשויות מקומיות במחוזות ירושלים, הדרום והצפון ובנפת חיפה שמתקיימים בהם שני אלה:

(1)       רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 1 עד 3;

(2)       שיעור אבטלה שנתי ממוצע של 10% ומעלה; תנאי זה לא יחול על רשות מקומית שהיא מועצה אזורית.

ב.   העיר ירושלים לגבי מפעלים עתירי טכנולוגיה.

ג.     אזורי תעשייה מרחביים בתחומי מחוז הצפון, מחוז הדרום והעיר ירושלים; ואולם בנפת אשקלון רק אזורי תעשייה מרחביים בתחומי הרשויות המקומיות שבהן רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 1 עד 4.

ד.     אזורי תעשייה ביישובי מיעוטים; לעניין זה, "יישוב מיעוטים" – יישוב ש-80% מתושביו אינם יהודים על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ה.    שדרות ויישובי עוטף עזה; בפסקה זו, "יישובי עוטף עזה" – היישובים במועצות האזוריות שער הנגב, חוף אשקלון, שדות נגב ואשכול, אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה וכן אזור תעשייה מרחבי שמבניו, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 ק"מ מהגדר האמורה.

 

  • תחומי אזור פיתוח ב' יהיו כמפורט להלן (רלוונטי לעניין מפעל תיירותי שהינו "מפעל מוטב")-

 

תחומי הרשויות המקומיות במחוזות ירושלים, הדרום והצפון ובנפת חיפה שמתקיימים בהם שני אלה:

  1. רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 4;
  2. שיעור אבטלה שנתי ממוצע של 8% ומעלה; תנאי זה לא יחול על רשות מקומית שהיא מועצה אזורית.

מי שנכלל באזור עדיפות לאומית א' או ב', לפי העניין, כמשמעותו בצו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לעניין התוספת לחוק), התשנ"ח-1998 (להלן: "הצו הקודם"), והורע מעמדו לפי הוראות תוספת זו, יחולו עליו הוראות הצו הקודם בנוסח שהיה בתוקף מיום י"ח בניסן התשס"ב (31 במרס 2002) למשך שנה נוספת, לעניין אחד משני אלה:

  • תכנית השקעה בהרחבת מפעל קיים באזור כאמור;
  • ההשקעה המזערית המזכה לשם הרחבתו של מפעל מוטב, אשר נעשתה, כולה או חלקה, עד ליום 31 בדצמבר 2010, בתנאי שהמפעל בחר בשנת בחירה שאינה מאוחרת לשנת המס 2012.

 

ביום 8.9.2015 נקבע בועדת הכספים של הכנסת כי תוקפה של התוספת השנייה יוארך כך שתחול גם על שנים 2015-2017. נכון למועד כתיבת שורות אלו הארכת התוספת כאמור טרם פורסמה ברשומות.

 

לרשימת הישובים בחלוקה על פי אזורי פיתוח ניתן להגיע מהלינק המצורף:

http://apps.moital.gov.il/Ishuvim/Default.aspx