מדריך היערכות במסים

18.2.6  תקופת ההטבות

כאמור לעיל, הוראות החוק טרם תיקון 68 קבעו כי ההטבות במס ניתנות רק במהלך "תקופת ההטבות". החוק קבע כי "תקופת ההטבות", הינה 7 שנים (10 שנים – אם מדובר בחברת "משקיעי חוץ") מהשנה שבה נבעה לראשונה הכנסה חייבת מהמפעל המאושר, ובלבד שלא חלפו 12 שנים (בהתאם לגישה מסוימת, 15 שנים – אם מדובר ב"חברת משקיעי חוץ") מהשנה בה הופעל המפעל המאושר ו-14 שנים (בהתאם לגישה מסוימת, 17 שנים – אם מדובר ב"חברת משקיעי חוץ") מתאריך כתב האישור.

בהקשר זה יודגש כי ביום 11 בפברואר 2010 פורסם פסק דין סטרלינג סופטוור (ישראל) בע"מ נ' פקיד שומה עכו שניתן בבית המשפט העליון, (ע"א 9096/07) ובו נפסק כי יש לפרש את המונח "שנה" כ"שנת מס" ולמנות את התקופה מראשית שנת המס שבה ניתן האישור.

שינוי בסטאטוס החברה ל"חברת משקיעי חוץ" במהלך תקופת ההטבות, ישפיע על תקופת ההטבות. עמדת רשות המיסים הינה כי שינוי כאמור יאריך את תקופת ההטבות אך ורק אם נעשה בתוך שבע שנות ההטבה כמשמעותם בסעיף 45 לחוק.

יצוין כי לאחר תיקון 68, אין משמעות לתקופת הטבות ולפיכך מפעל באזור פיתוח א' יכול ליהנות בנוסף לקבלת המענק גם משיעורי מס מופחתים, ללא הגבלת זמן בכפוף לעמידתו בתנאים בכל שנה.