מדריך היערכות במסים

 

18.2.4 תקופת הזכאות למענקי השקעה

על פי סעיף 94(א)(5א) לחוק לעידוד השקעות הון, הזכות לקבל מענק השקעה מוקנית לבעל מפעל או לבעל בניין, אם ביצע את התוכנית תוך התקופה שקבעה מנהלת מרכז ההשקעות בכתב האישור, ובלבד שלא חלפה תקופת הזכאות מיום שניתן כתב האישור לגבי התוכנית המאושרת המקורית.

תקופת הזכאות הינה כדלקמן:

  1. במפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי, מפעל להשכרת ציוד, בניין תעשייתי ובניין תעשייתי משופץ – חמש שנים.
  2. במפעל מאושר שהוא מפעל תיירותי – שבע שנים.

על אף האמור לעיל, לגבי מפעל מאושר הממוקם בשטח שהוכרז לגביו מצב מיוחד בעורף, כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, רשאית המנהלה להאריך את מועד הביצוע של התכנית לתקופה נוספת שלא תעלה על 12 חודשים, אם השתכנעה כי המצב המיוחד בעורף גרם לעיכוב בביצוע התכנית.