מדריך היערכות במסים

18.2.3    שיעורי מענקי ההשקעה

כאמור לעיל, במסגרת תיקון 68 לחוק נקבע כי מענק השקעה יינתן רק למפעלים תעשייתיים ולמפעלים תיירותיים הפועלים באזור פיתוח א'. מטרת שינוי זה היא למקד את ההטבות הניתנות מכוח החוק לאזורים המרוחקים ממרכז הארץ.

בסעיף 40ג לחוק ובתוספת הראשונה לחוק לעידוד השקעות הון נקבעו שיעורי מענקי ההשקעה כדלקמן:

א.  מפעל תעשייתי

שיעור מענק ההשקעה מתוך המחיר המקורי של ההשקעות בנכסים שאושרו או ההוצאות שהוצאו בהתאם לתכנית המאושרת, יהיה 20%.

שר האוצר ושר התמ"ת באישור ועדת הכספים של הכנסת יכולים אף לקבוע לגבי מסלול מסוים תוספת של עד 10% אחוזי מענק נוספים, קרי, סה"כ 30% בתוספת 4% מענק מנהלי ככל שייקבע.

לפירוט ביחס לשיעורי מענק ההשקעה שניתנו ערב תיקון 68 ראה סעיף 18.2.2 בחוברת היערכות במיסים 2011.

ב.   מתקן תיירותי ללינה או אטרקציה תיירותית

שיעור מענק ההשקעה למפעל מאושר שהוא מפעל תיירותי באזור פיתוח א':

מתקן תיירותי ללינה – 20%;

אטרקציה – 10%;

ג. מפעל בנגב

שיעור מענק השקעה למפעל בנגב יהיה עד 30%.

לעניין זה, "מפעל בנגב" הוא מפעל שמקום מושבו דרומית לקו רוחב 100 ברשת ישראל קסיני – סולנדר, למעט מפעלים כמפורט להלן:

(1)        מפעל לעיבוד מחצבים;

(2)        מפעל תיירותי שאיננו למטרת אכסון עממי;

(3)        כל מפעל תיירותי בתחום השיפוט של עיריית אילת ובמתחם עין זוהר – עין בוקק.