מדריך היערכות במסים

18.2.2    תנאי זכאות לקבלת מענק השקעה

להלן יפורטו עיקרי התנאים, שבהתקיימם יינתן למפעל מעמד של מפעל מאושר במסלול המענקים:

א.    מיקום המפעל – המפעל ממוקם באזור פיתוח א' (כאמור החל מתיקון 68 שנכנס לתוקפו החל מיום 1 בינואר 2011).

ב.     הבעלות במפעל – בהתאם לחוק, מענק השקעה יינתן לחברה, אגודה שיתופית, שותפות ישראלית  או שותפות חוץ שכל שותפיה הינם חברות ישראליות או שהשותפים בה יחידים שאושרו לעניין זה על ידי המנהלה. תיקון 68 לחוק ביטל את האפשרות של קבלת מענק בידי חברות ממשלתיות מן הטעם כי חברות כאמור אינן יכולות להעתיק את פעילותן לחו"ל אלא בהסכמת הממשלה, ולכן אין מקום לתמרץ אותן באמצעות הטבות כלכליות בכדי שישאירו את פעילותן בארץ. אגודה שיתופית שבין חבריה יש חברות בבעלות ממשלתית מלאה, או שותפות שבין השותפים בה יש חברות בבעלות ממשלתית מלאה, תהיה זכאית למענק חלקי לפי חלקם של החברים או השותפים שאינם חברה בבעלות ממשלתית מלאה.

ג.     מפעל תעשייתי או מפעל תיירותי – כאמור לעיל, הזכאות למענק השקעה נתונה למפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי, מפעל להשכרת ציוד או בניין תעשייתי או בניין תעשייתי משופץ או מפעל תיירותי (מתקן תיירותי ללינה או אטרקציה). עובר לתיקון 68, כלל החוק שתי הגדרות ל"מפעל תעשייתי", אחת לצורך מסלול מענקים ואחת לעניין מסלול ההטבות במס. הגדרת מפעל תעשייתי, לעניין המענקים, כללה גם מפעל לכריה, להפקת מחצבים ולחיפוש נפט והפקתו. במסגרת תיקון 68 נקבעה הגדרה אחידה בחוק למונח "מפעל תעשייתי", כאשר מפעל להפקת מחצבים או מפעל לחיפוש או להפקת נפט ומפעל חקלאי, לא ייחשבו למפעל תעשייתי לעניין החוק, זאת לאור מסקנות הוועדה שמצאה כי לא קיים צורך לעודד באמצעות מענקים מפעלים כאמור, אשר אין אפשרות מעשית להעתיק את פעילותם, ועל כן מתן ההטבות להם איננו מוצדק. לעניין הגדרת מפעל תיירותי ללינה, ראה התייחסותנו בסעיף 18.3.3.2 ד' להלן.

ד.     מפעל בר תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי – לפי הוראות סעיף 18א לחוק, המנהלה לא תאשר תוכנית או חלק ממנה, לגבי מפעל תעשייתי או מתקן תיירותי ללינה, אלא אם נתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים:

(1)        המפעל התעשייתי או המתקן התיירותי ללינה יתרמו לעצמאות הכלכלית של משק המדינה.

(2)    המפעל התעשייתי או המתקן התיירותי ללינה הם בגדר מפעלים ברי-תחרות התורמים לתוצר המקומי הגולמי. החוק מפרש וקובע, כי מפעל בר תחרות, ביחס למפעל תעשייתי, הינו מפעל שעיקר פעילותו בתחום הביוטכנולוגיה/הננוטכנולוגיה, או שעל המפעל לקיים אחד מהתנאים המנויים להלן (להלן: "תנאי הייצוא"), בכל שנת מס במהלך תקופת ההטבות (להרחבה בעניין זה ראה התייחסותנו בסעיף 18.3.3.2 להלן):

  • הכנסתו של המפעל בשנת המס ממכירות בשוק מסוים אינה עולה על 75% מסך מכירות המפעל באותה שנה. דהיינו, לא ניתן להצביע על שוק מסוים כלשהו אשר היקף המכירות בו עולה על 75% מהיקף המכירות הכולל של המפעל.

 

  • הכנסותיו של המפעל בשנת המס ממכירות לשוק מסוים, שכמות התושבים בו עולה על 12 מיליון (עד לשנת המס 2011), מהוות 25% או יותר מכלל הכנסותיו של המפעל באותה שנה.

במסגרת תיקון 70 לחוק תוקנה כמות התושבים כאמור לעיל כך שהחל מיום 1 בינואר 2012 נדרש כי ביחס לשוק מסוים תעלה כמות התושבים בו על 14 מיליון כאשר מספר התושבים יעלה, ב-1 בינואר של כל שנת מס, בשיעור של 1.4% ביחס למספר התושבים כפי שהיה קיים ב-1 בינואר של שנת המס הקודמת (כך לדוגמה מספר התושבים הנדרש לשנת 2015 הינו 14,596,270).

 

 

פס"ד חברת זנלכל בע״מ נ' פקיד שומה נשאלה השאלה האם ישראל, חבל עזה ויהודה ושומרון אשר נחשבים שטח אחד יכולים להיכנס להגדרה של השוק המסוים. בית המשפט קבע שישראל, חבל עזה ויהודה ושומרון יכולים להיכנס להגדרה במידה ויקיימו את דרישת היקף התושבים.

 

 

יצוין כי, לגבי הקמה של מפעל, תנאי היצוא ייבחן על נתוני שנת המס השוטפת או על ממוצע שלושת השנים שמסתיימות בשנת המס. לגבי הרחבה של מפעל, החישוב יבוצע רק ביחס להכנסות המיוחסות לאותה הרחבה. כלומר, תנאי הייצוא ייבחן ביחס לגידול במחזור כתוצאה מההרחבה.

כמו כן בחוזר מס הכנסה מס' 3/12 מובהר כי קביעת המנהלה לגבי עמידת המפעל בתנאי היצוא, תחול אך ורק לעניין זכאות המפעל התעשייתי למענק השקעה במסגרת מסלול המענקים, ולא תחול על בחינת זכאותו של המפעל התעשייתי להטבות המס המוענקות ל"מפעל מועדף" (עליו יחול מבחן תנאי היצוא ביחס לכלל הכנסת המפעל בשנת המס, ראה סעיף 18.3.2.1 להלן).

מפעלים תעשייתיים המייצרים רכיב במוצר המיוצא על ידי מפעל תעשייתי אחר אשר הינו מפעל בר תחרות, יוכלו להיחשב למפעלים ברי תחרות.

לגבי מתקן תיירותי ללינה נדרש כי 25% מכלל הלינות בו בשנת המס הן לינות של תושבי חוץ. עוד נקבע בסעיף 18א לחוק, כי גם אם לא מתקיים מבחן הלינות השנתי, ייחשב מתקן תיירותי ללינה למפעל בר תחרות