מדריך היערכות במסים

18.2.1 כללי

עד לתיקון 68, אשר נכנס לתוקפו החל מיום 1 בינואר 2011, מפעל שהוא מפעל תעשייתי, בניין תעשייתי או מפעל תיירותי, שתוכנית ההשקעה שלו אושרה על ידי מרכז השקעות, היה זכאי למענק השקעה בשיעור שנקבע בהתאם לאזורי העדיפות הלאומית בהם מתבצעת ההשקעה. הטיפול במסלול המענקים למפעלים תיירותיים, נעשה על ידי מנהלת ההשקעות במשרד התיירות. מענקי השקעה ניתנו בעבר למפעלים שפעלו הן באזור פיתוח א' והן באזור פיתוח ב', בגין השקעה בנכסי המפעל (בניינים, מכונות וציוד למעט רכב פרטי) שלא היה בהם שימוש קודם בישראל. כמו כן, לצורך קבלת המענקים, נדרש לעמוד ב"תנאי הייצוא" כפי שיפורט להלן.

בתיקון 68 הוחלף הסעיף המגדיר את מטרות החוק בסעיף חדש במסגרתו ניתן דגש על השגת יעדים של הגברת הצמיחה במגזר העסקי, שיפור התחרותיות של התעשייה הישראלית בשווקים בינלאומיים, ומתן עדיפות למפעלים שפעילותם מתאפיינת בחדשנות ויצירת מקורות תעסוקה בני קיימא ופיתוח פעילות באזורי הפריפריה. במסגרת תיקון 68, בוטלה הדרישה לביצוע השקעה בנכסים הוניים, וכיום גם השקעה בהון אנושי או בכל תחום אחר יכולה לזכות בקבלת מענק באם היא עומדת במטרות החוק.

יצוין כי לשר האוצר ולשר התעשייה המסחר והתעסוקה, הסמכות לקבוע, לפי הצעת מנהלת מרכז השקעות או בהתייעצות עימה, מסלולי מענקים חדשים שיקדמו את מטרת החוק ובלבד שהמפעלים נמצאים באזור פיתוח א'. לצורך כך, ייקבעו תנאים ואמות מידה למתן המענקים או ההלוואות בכל מסלול. לכל מסלול חדש יהיה אפשר לקבוע שיעור מענק או הלוואה ובלבד שלא יעלו על השיעורים הנקובים בתוספת הראשונה לחוק (10%-30%). השרים יוכלו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע, לגבי מסלול שמצאו בנוגע אליו טעם מיוחד לכך, אחוזי מענק והלוואה נוספים בשיעור של עד 10%.

החוק כנוסחו לאחר תיקון 68 קובע כי מענק השקעה יינתן למפעל תעשייתי או למפעל תיירותי אשר ממוקם באזור פיתוח א' בלבד. יצוין כי לעניין הזכאות למענק השקעה, מפעל תיירותי כולל גם "אטרקציה". עם זאת, נקבע בתיקון 68 כי מפעל תעשייתי (ולא מפעל תיירותי) יהיה זכאי לכפל הטבות, כלומר, בנוסף למענק יוכל ליהנות גם ממסלול ההטבות במס כמפורט בסעיפים 18.3.2.1 ו-18.3.2.2 להלן, בכפוף לעמידתו בתנאי היצוא על כלל הכנסתו בשנת המס.

כמו כן נקבע בתיקון כי מפעל שקיבל אישור ממנהל רשות המיסים ביחס לסיווגו כמפעל תעשייתי, תראה אותו המנהלה כמפעל תעשייתי גם לעניין קבלת מענק או הלוואה לפי חוק זה. מפעל תעשייתי שאושרה לו תוכנית על ידי המנהלה וקיבל מענק בשיעור שאינו נמוך מ-10% מגובה המענק או ההלוואה על פי התוכנית, ייחשב כמפעל תעשייתי גם לעניין קבלת הטבות המס.

יודגש כי תיקון 68 קובע הסדרים חדשים ביחס למפעלים תעשייתיים ואולם ביחס למפעלי תיירות ימשיכו לחול ההטבות כפי שהיו קיימות ערב התיקון. כלומר, מפעל תיירותי שיבחר להיכנס למסלול המענקים, לא יהיה זכאי ליהנות גם מהטבות במס.

המנהלה תוכל לאשר תוכנית רק במסגרת התקציב המאושר לאותה שנה, וזאת על פי בקשות שהוגשו באותה שנת תקציב או בשנת התקציב הקודמת לשנת הדיון.