מדריך היערכות במסים

18.1  כללי

החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק" או "החוק לעידוד השקעות הון"), נועד לעידוד והגברת הצמיחה הכלכלית של המשק הישראלי וזאת באמצעות מתן תמריצים שמטרתם עידוד השקעות במשק בכללותו וכן מתן תמריצים לעידוד הפעילות בפריפריה. החוק במתכונתו הנוכחית מעניק הטבות לפעילות תעשייתית, לתחום התיירות וכן למתן שירותי מחקר ופיתוח לתושבי חוץ.

במסגרת החוק קיימים ככלל שני סוגי מסלולי הטבות – מסלול מענקים ומסלול הטבות במס. מסלול המענקים הינו באחריות מנהלת מרכז השקעות, המעודדת הקמה והרחבה של מפעלים תעשייתיים באמצעות מתן אישור מענקים לתוכניות השקעה אשר עומדות בקריטריונים הנדרשים. הקריטריונים הכלליים המנחים את מנהלת מרכז השקעות למתן מענקים, הם כדאיות למשק הלאומי, יכולת תחרות בשווקים בינלאומיים, שימוש בטכנולוגיות חדשניות וכד'.

מסלול הטבות המס הינו באחריות רשות המיסים באופן שבו חברה הזכאית להטבות במס מכוח החוק דורשת את ההטבות במסגרת הדוח השנתי המוגש לרשות המיסים ללא צורך באישור מקדמי ("מסלול ירוק") ופקיד השומה הינו הגורם הבודק את עמידת החברה בקריטריונים הקבועים בחוק לצורך קבלת ההטבות.

תיקון מס' 68 לחוק, אשר נכלל במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012, התשע"א-2011 (להלן: "התיקון" או "תיקון 68"), שינה בצורה מהותית את ההטבות להן היו זכאים עד לאותה עת מפעלים תעשייתיים. במסגרת התיקון שונו מטרות החוק באופן שניתן דגש על פיתוח כושר הייצור של משק המדינה, שיפור יכולת המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בינלאומיים ויצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני קיימא, והכול תוך מתן עדיפות למפעלים שפעילותם מתאפיינת בחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח. עוד יצר תיקון 68 מנגנון הטבות למפעלים תעשייתיים שמטרתו לפשט וליצור ודאות אצל המשקיעים ביחס לשיעורי המס להם יידרשו בפועל. כמו כן בוטלה במסגרת התיקון הזיקה שבין השקעות הוניות להטבות המס, כך שההשקעות ההוניות אינן מהוות את הגורם לקבלת ההטבות במס. העדיפות שניתנה בעבר להשקעות חוץ בוטלה במסגרת התיקון, שכן במציאות הגלובלית, שבה משקיעים ישראלים יכולים למצוא חלופות בחו"ל לביצוע השקעה מקומית, אין הצדקה לקיום העדפה מסוג זה. עוד בוטלו כל מסלולי ההטבות במס (פטור ממס ותקופת הטבות) להשקעה במפעלים תעשייתיים ונקבעו הסדרים חדשים ("מפעל מועדף" ו"מפעל מועדף מיוחד") במסגרתם יוטל שיעור מס מופחת ואחיד על כלל ההכנסות של מפעלים העומדים בקריטריונים שנקבעו, לתקופה שאינה מוגבלת בזמן. הפעלת תנאי היצוא המופיע בסעיף 18א לחוק ("מפעל בר תחרות") נשאר בעינו אך הוא ייבחן אל מול כלל המחזור של המפעל בשנה הנבדקת. כמו כן, בוטלה הדרישה להשקעה מזערית מזכה. עוד שונתה מפת אזורי העדיפות באופן שנותרו שני אזורים בלבד – אזור פיתוח א' ושאר האזורים. איזור פיתוח ב' בוטל, למעט ביחס למפעלים תיירותיים. עם זאת הוחלט להותיר את מפת אזורי העדיפות הקיימת על כנה עד לסוף שנת 2014. התיקון מאפשר ליהנות במקביל גם ממסלול מענקים וגם ממסלול הטבות במס באופן שבו מענקים יינתנו למפעלים תעשייתיים באזור פיתוח א' בלבד ולגבי השקעות שאינן בהון פיזי דווקא, אלא בתחומים נוספים שיש בהם כדי לפתח את התעשייה, כגון הכשרת עובדים ופיתוחם. לשם היעילות והאחידות אישור שניתן על ידי רשות המיסים בדבר היות המפעל "מפעל תעשייתי" לצורך מסלול הטבות המס יחול גם לעניין בחינת זכאותו לקבלת מענק או הלוואה במסלול מענקים ולהיפך. הוראות התיקון יחולו לגבי הכנסה מועדפת של מפעל מועדף שהופקה או שנצמחה בידי חברה מועדפת, החל מיום 1 בינואר 2011. יצוין כי הוראות התיקון לא יחולו על מפעלים תיירותיים ולפיכך הוראות החוק ערב התיקון ימשיכו לחול עליהם.

בהקשר זה נבקש להביא לתשומת ליבכם כי ביום 29 ביולי 2013 אושר החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 ואשר במסגרתו שונו בין היתר שיעורי המס להם יהיו זכאים מפעלים מועדפים כאמור לעיל וכן הועלו שיעורי המס החלים על דיבידנד המחולק מתוך הכנסה של מפעל מאושר/מוטב/מועדף (להלן: "תיקון 71") אשר תחולתו הינה ככלל החל מיום 1 בינואר 2014.

ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם החוק להתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו- 2018) התשע"ז-2016 אשר במסגרתו נכלל תיקון מספר 73 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "תיקון 73"). תיקון 73 חוקק בשל אי הגשמת מטרות החוק ביחס למסלול מפעל מועדף מיוחד אשר בשל תנאי הסף הגבוהים שנקבעו לו חברות ענק לא הצליחו להיכנס לתחולתו וכך נוצר אי-שוויון בחלוקת משאבי המדינה ותסכול מוצדק בציבור. בנוסף, התעורר הצורך להתאים את החוק לכללים שאומצו לאחרונה על ידי ה- OECD לעניין מיסוי קניין רוחני בחברות עתירות ידע. לפיכך, במסגרת התיקון נכללו בין היתר הקלה בתנאי הסף למסלול מפעל מועדף מיוחד, קביעת שני מסלולי הטבות מס חדשים- מפעל טכנולוגי מועדף ומפעל טכנולוגי מועדף מיוחד והקטנת שיעור המס למפעל מועדף באזור פיתוח א' ל- 7.5% ובשאר הארץ 12%. תחולת התיקון הינה החל מיום 1 בינואר 2017.