מדריך היערכות במסים

 

17.9     חברת משלח יד זרה

            חוזר מס הכנסה 9/2003

כללי

בהתאם לסעיף 5(1) לפקודה, טרם תיקונו במסגרת תיקון 132, היה תושב ישראל חייב במס על הכנסתו ממשלח יד בחו"ל ובלבד שמדובר באותו משלח יד בו הוא עסק בדרך כלל בישראל. בשל הסייג האמור, היו מקרים בהם תושבי ישראל הפיקו הכנסות ממשלח יד בחו"ל מבלי לשלם מס בישראל, למרות שהם ומשפחתם חיים בישראל. מצב זה תוקן עם המעבר למיסוי על בסיס פרסונאלי.

במסגרת תיקון מס' 132 לפקודה, נקבעו גם הוראות אנטי תכנוניות (סעיף 5(5) לפקודה) שעניינן מניעת התחמקות ממס על ידי נישום תושב ישראל (בעיקר הכוונה לבעלי מקצוע חופשי) על ידי הקמת חברה בחו"ל אשר באמצעותה מנוהלת הפעילות בחו"ל.

עד אז, חברות אלה חויבו במס מקומי במדינה בה הן פעלו, ואילו תושב ישראל חויב במס (על פי רוב) רק במועד חלוקת הדיבידנד, ובתנאי שנתקבל לראשונה בישראל (קבלת הכספים בחו"ל לראשונה – פטרה במקרים רבים ממס לחלוטין).

לפי סעיף 5(5) לפקודה, הכנסה שהפיקה "חברת משלח יד זרה" הנובעת מפעילות ב"משלח יד מיוחד" (להלן לצורך סעיף זה: "החברה") משנת 2003 ואילך, יראוה כהכנסה המופקת בישראל, ובדרך זו תמוסה הכנסת החברה בישראל. לצורך כך, ובהתאם לסעיף 5(5)(א) לפקודה, יראו את ההכנסה שהפיקה החברה כהכנסה מופקת בישראל מבלי להידרש לשאלת מקום ביצוע הפעילות העסקית או השירות כאמור בסעיף 4א לפקודה.

בעקבות תיקון מספר 198 לפקודה, נמחקה הוראת סעיף 5(5) לפקודה העוסקת בחברת משלח יד זרה  והועברה לסעיף 75ב1. בעקבות התיקון הוכנסו מספר תיקונים שיידונו בהמשך שעיקרם מעבר למיסוי בעל השליטה בדיבידנד רעיוני, חלף מיסוי החברה הזרה כאילו היתה חברה ישראלית.