מדריך היערכות במסים

 

17.8.6    הבדלים בין הדין הישן לדין החדש

.

הדין הישן

הדין החדש

שיעור המס החל על הכנסה פאסיבית

20%

15%

הגדרת חברה ציבורית

חברה יכולה הייתה לצאת מהגדרת חנ"ז במידה שהציעה 30% ממניותיה לציבור.

התיקון מבהיר כי לא די בלהציע מניות לציבור אלא יש צורך בהנפקת ניירות הערך או לרשומם בבורסה.

הגדרת הכנסה פאסיבית: (רווח ממכירת ניירות ערך)

ניתן היה לטעון, בנסיבות המתאימות, כי קנייה ומכירה של נייר ערך מניבה הכנסה מעסק, ולכן אינה נכנסת להגדרת הכנסה פאסיבית של חנ"ז.

תמורה ממכירת נייר ערך, תיחשב פאסיבית, אף אם היא הכנסה מעסק. אלא אם כן נייר הערך הוחזק פחות משנה והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי שימש בידי החברה בעסק או במשלח יד.

הגדרת הכנסה פאסיבית: (דיבידנדים)

כל הכנסת דיבידנד הייתה עלולה להכניס את החברה להגדרת חנ"ז.

לא יובא בחשבון דיבידנד שמקורו בהכנסה ששולם עליה מס זר בשיעור העולה על 15% בכפוף לשיעורי החזקה מינימאלית – בחברה משלמת הדיבידנד הוא 5% בחברה הנסחרת או 10% לפחות בחברה אחרת.

הגדרת "רווחים שלא שולמו"

בחישוב "רווחים שלא שולמו", ניתן היה להפחית דיבידנד שמקורו בהכנסה ששולם עליה מס בשיעור גבוה מ-20% .

בחישוב "רווחים שלא שולמו" ניתן להפחית דיבידנד שמקורו בהכנסה ששולם עליה מס זר בשיעור העולה על 15% במגבלות שיעורי החזקה כאמור לעיל.

זיכוי רעיוני

זיכוי רעיוני ניתן בישראל בגין מס זר שהיה אמור להיות משולם במדינה הזרה בעת חלוקת הדיבידנד לבעל המניות (לרוב הכוונה לניכוי מס במקור בחו"ל).

התיקון מבטל את הזיכוי הרעיוני. הדיבידנד הרעיוני ממוסה ללא התחשבות במיסי החוץ שהיו משולמים אילו חולק הדיבידנד בפועל. אולם בעת חלוקת הדיבידנד יופחת ממנו הדיבידנד הרעיוני. הפחתה מתאפשרת רק אם שולם המס בגין הדיבידנד הרעיוני, קוזז הפסד או נוכתה הוצאה כנגדו. במידה ושולמו מיסים במדינה הזרה בעת חלוקת הדיבידנד בפועל, ינתן זיכוי או החזר בכפוף לתנאים ומגבלות.

חישוב ההכנסה והרווחים לגבי חברה תושבת מדינה שאין לה אמנת מס עם ישראל

חישוב הרווחים שעל בסיסם מחושב הדיבידנד הרעיוני ייעשה על פי כללי חשבונאות מקובלים בישראל.

חישוב הרווחים שעל בסיסם מחושב הדיבידנד הרעיוני ייעשה על פי דיני המס בישראל.

חישוב ההכנסה והרווחים לגבי חברה תושבת מדינת אמנה

לפי דיני המס של המדינה הזרה.

לפי דיני המס של המדינה הזרה בתוספת או הפחתה של הכנסות פטורות או הוצאות רעיוניות.

 

 

חוזר מס הכנסה מס' 6/2016 בנושא מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה – ביום 3 בנובמבר 2016 פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה 6/2016 בנושא מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שמטרתו היא להציג את הדין החל ביחס לבעל שליטה בחנ"ז מיום 1.1.2014 (היום בו נכנס לתוקף תיקון 198 לפקודה) וההברות ביחס לדין החל לאחר תיקון 198 לפקודה. בנוסף, החוזר מציג את עמדת רשות המיסים בסוגיות מסוימות הנוגעות למשטר החנ"ז. חוזר זה אינו מבטל או משנה את עמדת רשות המסים ביחס לאופן המיסוי של בעל שליטה בחנ"ז ביחס לרווחים שלא שולמו שהופקו על ידי החנ"ז עד ליום 31.12.2013, כפי שעמדה זו קיבלה ביטוי, בין היתר, בחוזר מס הכנסה מס' 5/2003 בנושא מיסוי בעלי שליטה בחברה נשלטת זרה וכן בחוזר מס הכנסה מס' 13/2011 בנושא הבהרות לעניין סכום הרווחים שלא שולמו. חוזרים אלו משקפים את עמדת רשות המסים ביחס לאופן המיסוי של בעל שליטה בחנ"ז ביחס לרווחים שלא שולמו שהופקו על ידי החנ"ז עד ליום 31.12.2013 .בעוד שחוזר מס הכנסה מס' 6/2016 עוסק בעמדת רשות המסים בנוגע לאמור בהקשר לדין לאחר תיקון 198, קרי החל מיום 1.1.2014.