מדריך היערכות במסים

 

17.20 הסכם בין ארה"ב לישראל בעניין חילופי מידע, שיפור עמידה בחבויות מס בינלאומיות ויישום ה-FATCA

  1. רקע

ביום 18 במרס 2010 נחקק בקונגרס האמריקאי חוק FATCA  (Foreign Accounts Tax Compliance Act) שמטרתו מניעת התחמקות מתשלום מס על ידי אמריקאים המנהלים חשבונות פיננסיים מחוץ לארה"ב והגברת האכיפה והציות לדיני המס בארה"ב.

החוק מחייב כל גוף פיננסי מחוץ לארה"ב להתקשר בהסכם מיוחד עם רשות המסים בארה"ב, לפיו יתחייב לבצע בדיקת נאותות לבעלי החשבונות המוחזקים אצלו לצורך זיהוי חשבונות המוחזקים על ידי נישומים אמריקאים או על ידי ישויות שבהן לנישומים אמריקאים יש החזקה מהותית, ולהעביר לרשויות המס בארה"ב, אחת לשנה, מידע אודות חשבונות כאמור.

כמו-כן, הגוף הפיננסי יתחייב להעביר מידע על מספרם של חשבונות שבעליהם סירבו לשתף פעולה ועל סך ערכם.

ברקע לחקיקה כאמור עומדת חובה, מזה שנים רבות על אזרחים אמריקאים, מחזיקי גרין-קארד מסוימים ומי שנחשבים כתושבי ארה"ב (להלן:"אמריקאים") לדווח על החזקות או זכויות חתימה בחשבונות בנק מחוץ לארה"ב אם ביום כלשהו במהלך השנה, היתרה בחשבון הייתה 10,000$ או יותר (דיווח FBAR).

ייזכר כי אמריקאים חייבים בדיווח ובמס בארה"ב בגין הכנסותיהם הכלל עולמיות גם אם הם נחשבים תושבים של מדינה אחרת.

גוף פיננסי אשר לא יציית להוראות החוק יוכרז כגוף פיננסי שאינו מציית ויהא כפוף לסנקציה של ניכוי מס במקור בשיעור של 30% מכל תשלום ממקור הכנסה אמריקאי.

כחלופה להחלת הוראות החוק, ארה"ב מוכנה להתקשר בהסכם ביטראלי עם מדינות המעוניינות לשתף פעולה ביישום FATCA.

 

 

 

  1. ההסכם בין ישראל לארה"ב

ביום 30 ביוני 2014 חתמו ממשלות ישראל וארה"ב על הסכם לשיפור אכיפת מס בינלאומית ויישום הוראות חקיקת ה-FATCA (להלן: "הסכם ה-FATCA").

הסכם ה- FATCA מסדיר העברת מידע ל-IRS (רשות המס האמריקאית), באמצעות רשות המסים בישראל אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסים בישראל.

המידע שיימסר, יכלול פרטים אודות חשבונות פיננסים המוחזקים בידי אזרחי ארה"ב, בידי בעלי "גרין קארד" או בידי תושבי ארה"ב או בידי ישות משפטית שיש בה לאמריקאים החזקה מהותית.

עוד סוכם כי ה-IRS תדווח על הכנסות בחשבונות של ישראלים בארה"ב.

המועד הראשון להעברת המידע לרשות המיסים האמריקאית בהתאם להסכם ה-FATCA, נקבע במקור ליום 30 בספטמבר 2015, כאשר העברת המידע הראשונה תכלול נתונים לגבי מחזיקי חשבונות אמריקאים והיתרות בחשבונותיהם לסוף שנת 2014.

אולם, ביום 31 באוגוסט 2015, הודיע מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר על דחיית מועד הדיווח הראשון לרשות המיסים האמריקאית ליום 30 בספטמבר 2016.

הסכם ה-FATCA מכיל שני נספחים, כאשר הנספח הראשון להסכם מכיל הוראות למוסדות הפיננסים המורות כיצד עליהם לבצע בדיקות לזיהוי החשבונות לגביהם יש להעביר מידע.

הנספח השני כולל את רשימת הגופים והחשבונות הפטורים מדיווח. כמו-כן, הנספח קובע כי גופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני בישראל לא יהיו חייבים בדיווח על חשבונות החיסכון הפנסיוני שהם מנהלים. בנוסף, גופים פיננסים נוספים המהווים סיכון נמוך לשימוש למטרות של העלמת מס יהיו פטורים מדיווח כמו קרנות השתלמות לשכירים, קופות גמל למטרות מיוחדות או נאמנים על תוכניות אופציות לעובדים לפי סעיף 102 לפקודה.

ביום 23 במרץ 2016, חתמה מדינת ישראל עם ארה"ב הסכם Competent Authority Agreements (להלן: "הסכם רשויות מוסמכות"), סעיף 3(6) להסכם ה-FATCA, קובע כי על הרשויות המוסמכות בישראל וארה"ב לקבוע כללים ונהלים לצורך יישום הוראות מסוימות של הסכם ה- FATCA. בהתאם לכך הסכם הרשויות המוסמכות מסדיר את אופן יישום הסכם ה- FATCA באמצעות קביעת נהלים להחלפת המידע, לרבות רישום המוסדות הפיננסיים, עיתוי ודרך העברת המידע, כללי אכיפה, ושמירה על סודיות המידע ואבטחתו.

ביום 14 ביולי 2016 פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 227), התשע"ו בגדרו נקבעו מספר הוראות (סעיפים 135ב – 135ה לפקודה) לצורך יישום הסכם ה- FATCA ולצורך חתימה על הסכמים נוספים לחילופי מידע, בהתאם למקובל היום בעולם.

החוק נכנס לתוקף עם התקנת תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא), התשע"ו- 2016 אשר פורסמו ביום 4 באוגוסט 2016. על פי התקנות יצטרכו הבנקים ושאר הגופים הפיננסים בישראל לזהות את בעלי החשבונות שהינם אזרחי ארה"ב או תושבי ארה"ב לצרכי מס, ולהעביר לרשות המסים בישראל עד ה-20.9.16, מידע על בעלי החשבונות והיתרות בחשבונותיהם המתייחס לשנים 2014 ו-2015. 

רשות המסים תעביר את המידע לרשות המסים בארה"ב עד ליום ה- 30.9.2016.

ההוראות אינן חלות על הגופים המוסדיים המנהלים את כספי הגמל והפנסיה המיועדים לפרישה, וכן קיים פטור מדיווח גם לגבי חשבונות בקופות גמל למטרות מיוחדות ולחשבונות של קרנות השתלמות של שכירים.

קיימים פטורים נוספים, ביניהם פטורים לגופים המנהלים רק פיקדונות בעלי ערך נמוך שאינם עולים על סך של  50,000$. ובנוסף קיים פטור מדיווח לחשבונות בעלי ערך נמוך כגון ליחידים בעלי פיקדונות שערכם אינו עולה על  50,000$ . יחד עם זאת, נקבע כי בנקים שהתעורר אצלם חשש ממשי כי נעשו בחשבון פעולות במטרה לעקוף את חובות הזיהוי והדיווח לא יהיו פטורים מדיווח על החשבונות האמורים.

המוסדות הפיננסים יהיו מחויבים להודיע לבעלי החשבונות שזוהו כאמריקאים, לפחות 30 ימים לפני העברת המידע לרשות המסים, כי המידע על חשבונותיהם יועבר. התקנות קובעות גם את הדרך שבה יכול מי שסבור שזוהה בטעות, לבטל את סיווגו כ"אמריקאי".

ביום 12 בפברואר 2017 פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה 3/2017 בנושא יישום הסכם ה- FATCA, מטרת החוזר הינה מתן הבהרות למוסדות הפיננסיים בישראל, ליחידים ולישויות אשר בבעלותם חשבונות פיננסיים בישראל לגבי יישום הסכם ה – FATCA. רשות המיסים מדגישה כי מטרת החוזר הינה מתן הבהרות ובכל מקרה החוק והתקנות ליישום הסכם FATCA שהוצאו מכוחו גוברים על החוזר. וכן, כי אין לראות בחוזר עמדה המחייבת את רשויות המס בארה"ב.