מדריך היערכות במסים

17.2.5 החלטת מיסוי 3985/14 מיום 29.07.14- תושב חוזר ותיק- החלטת מיסוי בהסכם

בני זוג אשר עזבו את ישראל למדינת אמנה בשנת 2002. במהלך שהותם בחו"ל, הם העבירו את כל מרכז חייהם לחו"ל, כך שילדיהם נולדו בחו"ל, הם התגוררו בדירות בחו"ל, הם בוטחו בפוליסות ביטוח

 רפואי פרטית וזרה ולא החזיקו בדירות או בכל רכוש אחר בישראל. בשנת 2006, בת הזוג שבה לישראל לאור מחלתו של אביה ושהתה בישראל משך זמן של 140 ימים, בן הזוג הצטרף אליה ושהה בישראל פחות מ-100 ימים באותה שנה.

בשנת  2008 בני הזוג  החליטו לחזור להתגורר בישראל דרך קבע ובן הזוג הגיש בקשה להכרה כ"תושב חוזר" למשרד לקליטת עליה. בחודש 8/2008 בני הזוג חזרו להתגורר בישראל.

בני הזוג ביקשו לא לראות בימי השהייה בשנת 2006 כמעבירות את מרכז חייהם לישראל. כמו-כן הם ביקשו כי בן הזוג ייחשב ל"תושב חוזר ותיק" החל מחודש 8/2008.

הוחלט כי בני הזוג לא ייחשבו כתושבי ישראל לגבי שנת 2006 וזאת לאור הנסיבות. כמו-כן הוחלט כי בן הזוג ייחשב כ"תושב חוזר ותיק" החל מחודש 8/2008.