מדריך היערכות במסים

17.2.10  החלטת מיסוי 6539/17 מיום 28 במאי 2017מיסוי אופציות ויחידות השתתפות למניה לעובדים בניוד  Relocation ( החלטת -מיסוי בהסכם)

חברה גלובלית אשר לה חברות בנות ברחבי העולם הקצתה לעובדיה אופציות ויחידות השתתפות למניה מסוג Restricted Stock Units (להלן ביחד: "אופציות") מכח תוכנית האופציות של החברה, בהיותם מועסקים באחת מחברות הקבוצה במדינה כלשהיא, ואשר במהלך העסקתם עברו לעבוד בחברה אחרת בקבוצה במדינה שונה. כל האופציות הופקדו במועד הקצאתן בידי נאמן, במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה. החברה ביקשה לקבוע כי ניכוי המס במקור בגין האופציות שניתנו לעובדים היוצאים מישראל ולעובדים השבים אליה תיקבע בהתאם לתקופת ההבשלה של האופציות שאירעה בישראל. ניכוי מס במקור לגבי לעובדים היוצאים מישראל בקשר לאופציות שהוענקו להם בהיותם מועסקים בישראל בחברה תושבת ישראל: הוחלט כי במועד המימוש (מועד מכירת המניות או מועד העברת המניות מהנאמן לעובד) החברה ו/או הנאמן ינכו לעובד מס מהרווח הישראלי (חלק יחסי מתוך סך הרווח אשר משויך לישראל על בסיס תקופת הבשלה בישראל מתוך סך תקופת ההבשלה) ובנוסף ינכו באותו מועד מס מיתרת הרווח (סך הרווח שנצמח לעובד בניכוי הרווח הישראלי) כשמסכום יתרת הרווח יזוכו מסי החוץ ששולמו בגין יתרת רווח זו בלבד. ניכוי מס במקור לגבי עובדים השבים לישראל בקשר לאופציות שהוענקו להם בהיותם מועסקים בחו"ל בחברה תושבת חוץ: הוחלט כי במועד המימוש (מועד המרת האופציות למניות) ינכו לעובד מס מהרווח הישראלי (חלק יחסי מתוך סך הרווח אשר משויך לישראל על בסיס תקופת הבשלה בישראל מתוך סך תקופת ההבשלה) בשיעור מס שולי ובנוסף ינכו באותו מועד מס בשיעור מס שולי מיתרת הרווח (סך הרווח שנצמח לעובד בניכוי הרווח הישראלי) כשמסכום יתרת הרווח יזוכו מסי החוץ ששולמו בגין יתרת רווח זו בלבד.