מדריך היערכות במסים

 

17.16.5  פטורים לתושב חוץ על רווחי הון וריביות

א.         רווח הון במכירת ניירות ערך של חברות ישראליות פרטיות שנרכשו בתקופה שבין
ה-1 ביולי 2005 לבין ה-31 בדצמבר 2008 – הוראת שעה

בתיקון 147 הוספה הוראת סעיף 97(ב3) לפקודה. על פי הוראת הסעיף, תושב חוץ שהוא תושב מדינה אשר חתומה על אמנה עם ישראל יהא פטור ממס על רווח הון שיהיה לו במכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל, או במכירת זכות בחבר בני-אדם תושב חוץ שעיקר נכסיו הם זכויות, במישרין או בעקיפין, בנכסים הנמצאים בישראל ובתנאי שנייר הערך נרכש בתמורה, בתקופה שבין 1 ביולי 2005 לבין 31 בדצמבר 2008, ונמסרה על כך הודעה לפקיד השומה 30 יום לאחר הרכישה.

ב.          רווח הון במכירת ניירות ערך של חברות ישראליות פרטיות שנרכשו החל מיום ה-1 לינואר 2009

על-מנת לעודד תושבי חוץ להשקיע בישראל תוקנה הוראת סעיף 97(ב3) לפקודה במסגרת תיקון 169 ונקבע כי הפטור ממס אשר ניתן במסגרת הוראות הסעיף יחול דרך קבע על כל תושב חוץ, בגין מכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל, או שמכירת זכות בחבר בני אדם תושב חוץ שעיקר נכסיו הם זכויות בנכסים הנמצאים בישראל, בהתקיים התנאים המופרטים להלן:

 • רווח ההון אינו במפעל קבע שלו בישראל;
 • הרכישה של נייר הערך לא היתה מקרוב ולא חלו לגביה הוראות חלק ה2, או הוראות סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין;
 • נייר הערך לא נסחר בבורסה בישראל במועד המכירה (לגבי ניירות ערך הנסחרים בבורסה יחולו הוראות סעיף 97(ב2)).

בהתאם לסעיף 97(ב3)(3) לפקודה, הפטור הנ"ל יחול גם על יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או שהיה תושב חוזר וותיק, ובלבד שבמועד רכישת נייר הערך היה תושב חוץ.

יצוין כי במסגרת החלטת מיסוי 8549/17 נקבע כי סעיף 97(ב3)(3) לפקודה אינו חל במכירת מניות של חברה תושבת ישראל שהתקבלו במתנה פטורה ממס לפי סעיף 97(א)(5) לפקודה.

יובהר כי בהתאם לתיקון מספר 197 לפקודה שתחולתו היא החל מיום 1 באוגוסט 2013, הוראת הסעיף לא חלה על רווח הון במכירת נייר ערך של חברה שביום רכשיתו ובשנתיים שקדמו למכירתו, עיקר שווים של הנכסים שהיא מחזיקה, במישרין או בעקיפין, מקורו באחד או יותר מאלה:

 1. זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין ולרבות כל זכות אחרת במקרקעין כמשמעותה בחוק המקרקעין;
 2. זכות שימוש במקרקעין או בכל נכס המחובר למקרקעין בישראל;
 3. זכות לניצול משאבי טבע בישראל;
 4. זכות לפירות ממקרקעין הנמצאים בישראל.

ביום 20 ביולי 2014 פורסם ע"י רשות המסים חוזר מס הכנסה מס' 3/2014 – פטור לתושב חוץ ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל לפי סעיף 97(ב3)- החרגת זכויות במקרקעין וזכות לניצול משאבי טבע בישראל בעקבות תיקון 197 לפקודה (להלן:"חוזר 3/2014").

במסגרת חוזר 3/2014 ניתנו דגשים באשר להוראות הסעיף בחלקו המתוקן וניתנה הבהרה בנוגע להוראות התחולה והתחילה השונות בו. אנו נסקור בפניכם את הנקודות החשובות שהובאו בחוזר 3/2014.

"זכות אחרת במקרקעין כמשמעותה בחוק המקרקעין", כוללת למעשה, בין היתר: בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה, זכות קדימה, בעלות בדירה בבית משותף. לעניין חוק המקרקעין, אורך תקופת הזכויות אינו חייב לעלות על 25 שנים. "מקרקעין" מוגדרים בחוק המקרקעין כקרקע, כל הבנוי והנטוי עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, למעט מחוברים הניתנים להפרדה. להלן דוגמאות ל"זכות במקרקעין" מכוח חוק המקרקעין: מניות באיגוד שבבעלותו זכות חכירה לתקופה הקצרה מ-25 שנים; זיקת הנאה כגון מעבר במקרקעין, הזכות לעשות שימוש במקרקעין כגון צייד, דייג או מרעה וגם הזכות למנוע מבעל המקרקעין לעשות בקרקע שימוש כזה או אחר;

זכות שימוש במקרקעין או בכל נכס המחובר למקרקעין בישראל

כוונת המחוקק בעניין זה היא לזכות שימוש במקרקעין, לרבות נכסים הנלווים אל המקרקעין (כגון, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור). דוגמאות:

 • זיכיון להפעלת נתיב תחבורה.
 • זכויות ישירות או עקיפות בעסקאות של הסדרי זיכיון למתן שירות (PPP Public Private Partnership). למשל: הזכות להקים ולעשות שימוש במבנים כגון מפעל תעשיה או דירת מגורים.

זכות לניצול משאבי טבע בישראל

הסייג לפטור ממס רווח ההון לתושב חוץ לפי סעיף 97(ב3) יכלול גם זכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול או הזכות לנצל, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים.

הסייג לפטור יחול על זכויות לניצול משאבי טבע בישראל, לרבות במים הכלכליים או בשטח המדף היבשתי.

לשונו של סעיף 97(ב3) רחבה וכוללת במסגרתה "זכות לניצול משאבי טבע בישראל" ובתוך כך, גם כל זכות אחרת המאפשרת את "ניצול משאבי הטבע" כגון זכות לחיפוש או איתור משאבי טבע על מנת לנצלם. זאת ועוד, זכות זו כוללת גם את הנגזרות הנובעות מעיבוד וניצול משאבי הטבע לתוצרי לוואי גם אם הם נמכרים במצבם המעובד.

זכות להפיק פירות ממקרקעין הנמצאים בישראל

הכוונה לכל ניצול של המקרקעין אשר מפיק פירות לבעל הזכות במקרקעין, בין ישיר ובין עקיף. להלן דוגמאות:

 • הפקת פירות מניצול אנרגיה סולרית, טורבינות רוח וכיו"ב.
 • תחנות כוח להתפלת מים.
 • זכות להפיק אנרגיה מחום האדמה.
 • כל רווח עיתי-מחזורי הנובע משימוש במקרקעין.

כמו-כן, מצויין בחוזר כי התיקון לסעיף יחול על רווח הון שנוצר לתושב חוץ ממכירה שהתבצעה החל מיום 1.8.2013, והוא יחול על כל סכום רווח ההון.

ברשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מיסוי בינלאומי נכללת עמדה מס' 20/2016  – הוראות סעיף 97(ב3) – זכות לפירות ממקרקעין הנמצאים בישראל (להרחבה ר' סעיף 9.27.1 בפרק 9).

 

ג.          רווחים בשוק ההון

 1. ריבית על פיקדון במטבע חוץ

תושב חוץ יהא פטור ממס, בהתקיים תנאים מסויימים, על ריבית המשתלמת מיום 1 בינואר 2003 בגין פיקדון במטבע חוץ בתאגיד בנקאי או אצל החשב הכללי, וזאת בין אם תושב החוץ הינו יחיד או חבר בני אדם.

הפטור האמור נקבע בצו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון של תושב חוץ), התשס"ג-2002
("צו הפטור מריבית"). בצו הנ"ל נקבעו גם התנאים להחלת הפטור.

נדגיש כי על פי חוזר מס הכנסה 20/2002, הפטור האמור חל על פיקדון במטבע חוץ שמקורו בכספים שהובאו מחוץ לישראל.

 1. רווח הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בישראל

במסגרת הרפורמה, נקבע בסעיף 97(ב2) לפקודה כי תושב חוץ פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל, במידה ורווח ההון אינו במפעל קבע של תושב החוץ בישראל.

בתיקון 147 הוספה לסעיף הוראה לפיה במכירת נייר ערך שנרכש על ידי תושב החוץ לפני יום רישומו למסחר בבורסה, יחול חיוב במס רווח הון בגין חלק רווח ההון שהיה נצמח אילו נמכר נייר הערך לפני יום רישומו למסחר בבורסה. בתיקון 167 הוסף כי הרווח שיחויב לא יהיה יותר מסכום רווח ההון במועד מכירת נייר הערך וכן בתנאי שהשווי ביום הרישום גבוה מהשווי ביום הרכישה, וכי התמורה במועד המכירה גבוהה מהשווי ביום הרכישה. בתיקון 169 הובהר כי החיוב על חלק רווח ההון של נייר ערך שנמכר לפני יום רישומו למסחר בבורסה יחול רק ככל שעל אותו רווח הון לא היה ניתן לקבל פטור לפי הוראות סעיף 97(ב3) אילולא נרשם למסחר כאמור.

יובהר כי הוראת הסעיף לא חלה מקום בו מדובר במכירת מניה בקרן להשקעות במקרקעין.

החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 186), התשע"א-2011 – תיקון סעיף 97(ב2) לפקודה

ביום 16 בנובמבר 2011 פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 186), התשע"א-2011, אשר עיקרו תיקון הוראות 97(ב2) לפקודה. בהתאם לתיקון, לא יחול פטור בידי תושב חוץ במכירת אגרות חוב או מלווה של מדינת ישראל או בערבותה, הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם (להלן: "מלווה מדינה קצר מועד") ועל עסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או בעקיפין מלווה מדינה קצר מועד.

במסגרת הוראות התחילה והתחולה של תיקון 186 כאמור, יום התחילה הינו מיום 16 בדצמבר 2011 (להלן: "יום התחילה") והוא יחול על רווח הון ממכירת מלווה מדינה קצר מועד ועל רווח הון מעסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או בעקיפין מלווה מדינה קצר מועד, שיימכרו החל מיום התחילה ואשר נרכשו לפני יום התחילה או בשנתיים שמיום התחילה. במסגרת סעיף 49 לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ד-2013 הוראות התחולה שונו והוחלט למחוק את הסיפא  הקובעת כדלקמן: "ואשר נרכשו לפני יום התחילה או בשנתיים שמיום התחילה".

 

 

 

 1. רווח הון במכירת ניירות ערך ישראלים הנסחרים מחוץ לישראל

תושב חוץ יזכה לפטור בגין רווח הון ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הנסחר בבורסה מחוץ לישראל, אם התקיימו התנאים האמורים בתקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך), התשס"ג-2003.

תקנות פטור אלה הותקנו מכח סעיף 105יד לפקודה אשר בוטל במסגרת תיקון 147. יחד עם זאת, בהוראות התחולה לעניין ביטול הסעיף נאמר כי יראו את התקנות כאילו הותקנו מכח סעיף 101א לפקודה.

 1. רווח הון בעסקאות עתידיות הנסחרות בבורסה

תושב חוץ יזכה לפטור בגין רווח הון בעסקה עתידית הנסחרת בבורסה, אם התקיימו התנאים בתקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית), התשס"ג-2002. לצורך תקנות אלה, תושב חוץ הינו רק מי שהיה תושב חוץ ביום ההתקשרות וביום המכירה של העסקה העתידית. כמו כן, הפטור ממס מותנה בכך שתושב החוץ הגיש הצהרה לתאגיד הבנקאי בטופס 2402 על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור ממס ביום ההתקשרות בעסקה העתידית (תחילתה של חובת מתן הצהרה זו מיום 1 באפריל 2003).

תקנות פטור אלה הותקנו מכח סעיף 105יד לפקודה אשר בוטל במסגרת תיקון 147. יחד עם זאת, בהוראות התחולה לעניין ביטול הסעיף נאמר כי יראו את התקנות כאילו הותקנו מכח סעיף 101א לפקודה.

ביום 15 ביוני 2011 הותקנו תקנות שעניינן ביטול פטורים מסוימים שהוענקו לתושבי חוץ בגין רווחי הון שנצמחים מסוגים מסוימים של ניירות ערך, כפי שיפורט להלן.

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית) (תיקון), התשע"א-2011

ביום 15 ביוני 2011 נכנס לתוקף תיקון לתקנות (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית), התשס"ג-2002. בהתאם לתיקון בוטל הפטור שהוענק לתושבי חוץ ממס על רווחי הון הנובעים מעסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או בעקיפין אגרת חוב או מלווה שהוצאו על-ידי המדינה או בערבותה הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם. ביטול הפטור הינו מיום 7 ביולי 2011.

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מלווה מדינה) (תיקון), התשע"א-2011

בהתאם לתיקון לתקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה), התשס"ה-2004, אשר נכנס לתוקף ביום 15 ליוני 2011, בוטל הפטור על ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה המשולמים לתושב חוץ על מילווה מדינה (איגרת חוב או מילווה שהוצאו על ידי המדינה או בערבותה ביום 8 במאי 2000 ואילך, הרשומים למסחר בבורסה, ושמועד לפידיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם). התיקון קובע הוראות מעבר ביחס לניירות ערך כאמור שנרכשו ערב כניסת התיקון לתוקף. ביטול הפטור הינו מיום 7 ביולי 2011.

בהתאם להודעת רשות המסים מיום 15 ביוני 2011, וועדת הכספים של הכנסת קיבלה את ההצעה לבטל לתושבי חוץ את הפטור מריבית בגין מילוות מדינה שהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מיום הוצאתם, לאור החשש שהוצג, לפיו הפטור מנוצל על ידי שחקנים בשוק המט"ח למטרות עשיית רווח לטווח קצר וגורם לתיסוף מטבע שעלול לפגוע בכושר התחרות ארוך הטווח של המשק, וזאת בעיקר כאשר מדובר ברכישה של מק"מ ואגרות חוב לטווח קצר. ביטול הפטור יחול, כאמור, מיום 7 ביולי 2011. משכך, בהתאם להודעת רשות המסים, תינתן אפשרות למחזיקים לשקול את צעדיהם בעקבות התקנות החדשות, שכן לאחר מועד זה תחויב הריבית במס.

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ) (תיקון), התשע"א-2011

ביום 16 ביוני 2011 נכנס לתוקף תיקון לתקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס"ג-2003. בין היתר, במסגרת התיקון בוטל הפטור על רווח הון בידי קרן תושבי חוץ על מילווה מדינה כהגדרתו בתיקון – איגרת חוב או מילווה שהוצאו על ידי המדינה או בערבותה הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם.

ביטול הפטור לתושב חוץ שאין לו הקלה ממסי כפל

במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, בוטל סעיף 9(15ב) לפקודה. במסגרת הסעיף הוענק פטור ביחס להכנסות שהפיק תושב החוץ מדיבידנד או מריבית על נייר ערך (מניה או איגרת חוב לתקופה של שתים-עשרה שנים לפחות שהוצאו על ידי חברה והנסחרות באמצעות בורסה), אשר רכש תושב החוץ במטבע חוץ, ואשר לא קיבל בגינן הקלה ממסי כפל בארץ מושבו או שעל פי אמנה למניעת כפל מס רואים אותו בארץ מושבו כאילו שילם את המס שהיה משלם אילולא הוראות הפטור שלפי הסעיף.