מדריך היערכות במסים

17.16.2           שלילת הטבת מס לתושב חוץ אשר בעל שליטה בו הוא תושב ישראל

במסגרת הרפורמה בסעיף 68א לפקודה נקבעה הוראה "אנטי תכנונית" שעניינה שלילת הטבות מס, הנחות או פטורים לחבר בני אדם תושב חוץ, אם תושב ישראל הוא בעל שליטה בו או שהוא הנהנה או הזכאי ל-25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של תושב החוץ, במישרין או בעקיפין.

מטרת ההוראה הינה לשלול זכאות של חבר בני אדם תושב חוץ להנות מהנחה או פטור לפי הפקודה, אשר מוענקת לו בשל היותו תושב חוץ, וזאת מאחר ותושב ישראל הוא בעל שליטה בו (בתושב החוץ).

לעניין זה "בעל שליטה" – בעל מניות המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבד או יחדיו עם אחר, או יחד עם תושב ישראל אחר, באחד או יותר מאמצעי שליטה בשיעור העולה על 25%.

עם זאת, בהקשר זה תצוין החלטת מיסוי 2545/11 במסגרתה ניתנה הקלה לחברת חוץ, חרף העובדה שתושב ישראל החזיק בלמעלה מ-25% מאמצעי השליטה, וזאת משום שאותו יחיד היה "תושב ישראל לראשונה" (עולה חדש) אשר היה זכאי לפטור ממס. רשות המסים הכירה בהקלה זו, אף על פי שסעיף 68א לפקודה לא תוקן במסגרת תיקון 168, וזאת לאור תכלית החוק.

החזקה עקיפה של עולה חדש בחברה ישראלית – החלטת מיסוי בהסכם מס' 2545/11

חברת החזקות זרה מחזיקה במניות של מספר חברות ברחבי העולם. אחד מבעלי המניות בחברה המחזיק ב-37% ממניותיה הינו יחיד אשר הפך לתושב ישראל לראשונה בשנת 2010. את כל מניותיו בחברה הזרה רכש היחיד בהיותו תושב חוץ. שאר בעלי המניות בחברה הזרה הינם תושבי חוץ. בהיות היחיד תושב חוץ, רכשה החברה הזרה 17% ממניותיהן של שתי חברות תושבות ישראל. בכוונת החברה הזרה לרכוש בעתיד מניות נוספות של החברות הישראליות ושל חברות ישראליות נוספות, וזאת לאחר המועד שבו הפך היחיד לתושב ישראל.

החברה הזרה פנתה למס הכנסה בבקשה לאשר את זכאותה לפטור מס רווח הון הנובע ממכירת מניות של חברות ישראליות בהתאם לסעיף 97(ב3) לפקודה.

בהחלטת המיסוי נקבע:

לעניין רווחי החברה הזרה ממימוש מניות חברות ישראליות, שנרכשו במועד שהיה היחיד תושב חוץ:

  1. האמור בסעיף 68א' לפקודה (לפיו, בין היתר, חבר בני אדם תושב חוץ לא יהא זכאי להטבת מס, הנחה או פטור בשל היותו תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו) לא ישלול מהחברה הזרה את הזכאות לפטור האמור מכוח סעיף 97(ב3) לפקודה, רק בשל הפיכתו של היחיד לתושב ישראל. זאת, מהטעם הסביר כי אין למנוע מהחברה הזרה פטור רק בשל עלייתו לארץ של בעל מניותיה כאשר הוא עצמו זכאי לפטור גם לאחר עלייתו מכוח סעיף 97(ב3)(3), במקרה בו היה מחזיק החזקה ישירה במניות הנמכרות.
  2. בהתקיים תנאי סעיף 97(ב3), החברה הזרה תהיה פטורה ממס רווח הון במשך 10 שנים ממועד הפיכתו של היחיד לתושב ישראל, בגין מכירת החזקותיה במניות החברות הישראליות, ובלבד שרכשה החזקות אלה בעת שהיחיד היה תושב חוץ.
  3. לגבי מקרים בהם החברה מוכרת את מניות החברות הישראליות לאחר שחלפו 10 שנים מיום עלייתו של היחיד לישראל, נקבע מנגנון חלוקה לינארי בין רווח הון ריאלי פטור לחייב, בדומה למנגנון הקבוע בסעיף 97(ב)(3).

לעניין רווחים של החברה הזרה ממימוש מניות חברות ישראליות, שנרכשו לאחר שהיה היחיד לתושב ישראל:

החברה הזרה לא תהיה זכאית לפטור ממס מכוח הדין הפנימי בישראל על רווחים ממימוש מניות ישראליות שנרכשו לאחר מועד תחילת התושבות וזאת בשל האמור בסעיף 68א' לפקודה.