מדריך היערכות במסים

 

17.16.1  קביעת כללי מקור

במסגרת הרפורמה שנכנסה לתוקף החל מיום 1.1.2003 ("הרפורמה") הובהר כי ימשיך לחול משטר מס טריטוריאלי על תושבי חוץ. לפיכך, תושב חוץ יהא חייב במס על כלל הכנסותיו, הפירותיות וההוניות, אשר הופקו או נצמחו בישראל.

לצורך כך נקבעו בפקודה כללים לגבי מקום הפקת ההכנסה. כללים אלה נקבעו לגבי הכנסה מהמקורות השונים, וביניהם: עסק, עבודה, ריבית, שכירות, דיבידנד וכיוצ"ב.

לעניין כללים לגבי מקום הפקת ההכנסה, ראה סעיף 17.1 לעיל.

לעניין זה, ברשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מיסוי בינלאומי נכללת עמדה מס' 54/2018 בדבר הכנסת עבודה שמתקבלת בידי תושב חוץ בגין עבודתו בישראל לפיה- הכנסת עבודה של יחיד, לרבות בונוסים, פידיון ימי חופשה, מחלות, והפרשי שכר אחרים, מענק פרישה או פיצויי פיטורין, תשלום מבוסס מניות או אופציות וכיוצא בזה, בגין עבודתו בישראל, חייבת במס בישראל גם אם במועד קבלת התשלום היה היחיד תושב חוץ, וזאת על בסיס מקום הפקת ההכנסה ובהתאם להוראות סעיפים 2 רישא ו-4א לפקודה ובכפוף לאמנת המס הרלוונטית ככל שחלה כלומר אם באמנת קיימת עילת חיוב בישראל במידה והתשלום היה מתקבל בעת שהותו של תושב בחוץ בישראל. היה וחלק מההכנסה הופק בישראל וחלק מחוץ לישראל, חבות המס בישראל תהיה בהתאם לתקופת עבודתו בישראל ביחס לסך תקופת ההעסקה.

בנוסף נקבעו הוראות על פיהן ייקבע מתי יראו רווח הון ככזה שהופק או נצמח בישראל, כמפורט:

  • הנכס הנמכר נמצא בישראל;
  • הנכס נמצא מחוץ לישראל והוא בעיקרו זכות, במישרין או בעקיפין, לנכס, למלאי, או שהוא זכות בעקיפין לזכות במקרקעין או לנכס באיגוד מקרקעין הנמצא בישראל
    ("הרכוש"), לעניין חלק התמורה הנובע מהרכוש הנמצא בישראל;
  • מניה או זכות למניה בחבר בני אדם תושב ישראל;
  • זכות בחבר בני אדם תושב חוץ, שהוא בעיקרו בעל זכות, במישרין או בעקיפין, לרכוש הנמצא בישראל – לעניין חלק מהתמורה הנובע מהרכוש הנמצא בישראל.

לעניין זה, יש לציין כי במסגרת רשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מיסוי בינלאומי נכללת עמדה מס' 26/2016 בדבר חישוב הכנסה חייבת של תושב חוץ בישראל לפי דיני המס בישראל (להרחבה ר' סעיף 9.27.1 בפרק 9).