מדריך היערכות במסים

 

17.14.4  פטור ממס על הכנסה מתמלוגים בידי תושב מוטב או תושב חוזר – הוראות שעה

במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, נקבעו הוראות שעה ביחס לעידוד תעשייה עתירת ידע. במסגרת הוראות השעה הוענקה הטבה ל-"תושב מוטב" או ל"תושב חוזר" כהגדרתם בהוראות השעה, כמפורט להלן:

ההטבה

"תושב מוטב" או "תושב חוזר", בהיותו תושב חוץ, שהוזמן לעבוד במוסד אקדמאי או בבית חולים (להלן: "המוסד"), יהא זכאי לפטור ממס על הכנסות מתמלוגים המשלמת "חברת יישום שבבעלות המוסד", במשך 5 שנות מס החל מהשנה הראשונה שבה החל לקבל את ההכנסות האמורות.

יושם אל לב, כי הכנסות התמלוגים הפטורות ממס הינן הכנסות תמלוגים אשר מקורן בהכנסות אשר שולמו בעד מתן זכות שימוש "במוצר" לתושבי חוץ, אשר פותח או התגלה במסגרת ההסכם אשר נחתם עם חברת היישום (להלן: "ההסכם").

עיקרי התנאים

  1. התושב המוטב התקשר עם חברת היישום בהסכם תוך שנתיים מתום שנת המס בה עלה לישראל או חזר לישראל, לפי העניין.
  2. הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה אינן בין המטרות העיקריות של ההסכם, וניתן אישור המנהל לכך.
  3. נקבע כי "תושב חוזר" ו"תושב מוטב" הינו יחיד שעלה לישראל לראשונה או שב לישראל לאחר שהיה מחוץ לישראל במשך 6 שנים רצופות לפחות, לפי העניין, החל מיום 1 בינואר 2011 ועד ליום 31 בדצמבר 2015.
  4. נקבע כי "חברת יישום" הינה תאגיד בת של מוסד, העוסק בפיתוח מוצרים שפותחו או התגלו במסגרת פעילות של מחקר ופיתוח של המוסד. "מוסד" הוגדר ככל אחד מאלה:

– מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

– בית חולים רשום לפי פקודת בריאות העם, 1940.

  1. "מוצר" מוגדר כנכס מוחשי או ידע, לרבות תהליך ייצור ותוכנת מחשבים, הנובע ממחקר ופיתוח, על פי תוכנית שהמדען הראשי אישר לפי הוראות חוק לעידוד מו"פ.