מדריך היערכות במסים

16.9 ניכוי מס במקור מריבית ודיבידנד לאור תיקונים 147 ו- 187 לפקודה

ביום 29 בדצמבר 2005, פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסויימים), התשס"ו-2005. תקנות אלו באו להחליף את הוראות סעיף 161 לפקודה שבוטל במסגרת תיקון 147 לפקודה, וכן את התקנות שהותקנו על פיו.

להלן עיקרי ההוראות המתייחסות לניכוי מס במקור מהכנסות מריבית ומדיבידנד שיחולו מיום 1 בינואר 2006:

במסגרת תיקון 187 לפקודה החל מיום 1 בינואר 2012, הוגדלו שיעורי המס ב- 5%.

  1. ניכוי מס מדיבידנד

א. תשלום דיבידנד מאת חברה ישראלית ליחיד תושב ישראל חייב בניכוי מס במקור בשיעורים הבאים:

(1) ליחיד שהיה בעל מניות מהותי בחבר בני האדם (משלם הדיבידנד) במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לתשלום, למעט חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה (בישראל או מחוץ לישראל) – 30%.

(2) ליחיד אחר, או ליחיד שהיה בעל מניות מהותי בחברה ישראלית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה – 25%.

(3) לגבי דיבידנד שנקבע לו שיעור מס מוגבל לפי כל דין – לפי השיעור שנקבע.

ב.  בגין דיבידנד המשלמת חברה ישראלית לחברה ישראלית אשר לגביו נקבע שיעור מס מיוחד  ינוכה מס לפי השעור שנקבע.

ג. בתשלום דיבידנד מאת חברה ישראלית לתושב חוץ או לזכותו יחול חיוב בניכוי מס במקור על פי השיעורים המפורטים להלן:

(1) לגבי תושב חוץ שהיה בעל מניות מהותי בחבר בני האדם (משלם הדיבידנד) במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לתשלום, למעט חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה (בישראל או מחוץ לישראל) – 30%.

(2) לתושב חוץ אחר, או לתושב חוץ שהיה בעל מניות מהותי בחברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה – 25%.

ד. החל מיום 1 בינואר 2013 ניכוי מס במקור מדיבידנד כאמור לעיל אשר שילמה חברה ישראלית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בשל מניות שמוחזקות בחברת רישומים, יעשה באמצעות מוסד כספי.

ה. חלוקת רווחים מקרן נאמנות תהא חייבת בניכוי מס במקור בשיעורים המפורטים להלן:

(1) לגבי מקבל שהוא חבר בני אדם – שיעור מס החברות החל ביום התשלום.

(2) בחלוקת רווחים ליחיד מקרן נאמנות פטורה – 25%.

הוראות אלו לא יחולו בתשלום רווחים לתושב חוץ מקרן נאמנות להשקעות חוץ.

  1. ניכוי מס מריבית

א. קופת גמל המשלמת ריבית ליחיד, תנכה מס במקור בשיעור של 20% לגבי ריבית המשולמת בשל סכומים שהופקדו אחרי ה- 1.1.2006 ובשיעור של 15% לגבי ריבית המשולמת בשל סכומים שהופקדו לפני ה-1 בינואר 2006.

ב. תאגיד בנקאי המשלם ליחיד ריבית ינכה ממנה מס בשיעור של 25% על נכס הצמוד למדד ובשיעור של 15% על נכס שאינו צמוד למדד, למעט אם הריבית פטורה ממס והוגשה על כך הצהרה במועד שנקבע בתקנה.

ג. (1) בכל תשלום אחר של ריבית ינוכה ממנה מס בשיעור של 25% לגבי נכס הצמוד למדד ובשיעור של 15% לגבי נכס שאינו צמוד למדד (למעט על תוכנית חיסכון בפוליסה משתתפת ברווחים).

(2) מתשלום ריבית ליחיד על איגרת חוב או מילווה מדינה שהוצאו או שהונפקו לפני ה- 8 במאי 2000 (ובלבד שהריבית חייבת במס) ינוכה מס במקור בשיעור של 35%.

(3) סעיפים (1), (2) לא יחולו על ריבית המשולמת לתושב חוץ על מלווה מדינה ופטורה ממס בתנאים שנקבעו בתקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מלווה מדינה), התשס"ה-2004 או על ריבית המשולמת לתושב חוץ על מילווה שמשלמת המדינה ופטורה ממס לפי הוראות צו מס הכנסה (פטור כללי ממס על מלווה במטבע חוץ שמקבלת המדינה), התשנ"א-1991 או הוראות סעיף 9(15ד) לפקודה.

ד. אף על פי סעיף ג' לעיל, תשלום ריבית יהא חייב בניכוי מס במקור בשיעור המס השולי לגבי יחיד ובשיעור מס חברות לגבי חבר בני אדם במקרים הבאים:

(1) לבעל מניות מהותי באותו חבר בני אדם משלם הריבית.

(2) ליחיד העובד בחבר בני האדם משלם הריבית, או למי שנותן שירותים או מוכר מוצרים לחבר בני האדם משלם הריבית.

(3) למקבל שהוא חבר בני אדם שאינו תושב חוץ.

  1. תשלום המס שנוכה

תשלום המס שנוכה במקור בחודש מסויים, יועבר לפקיד השומה עד היום ה-15 של החודש העוקב, לגבי חייב שאינו מוסד כספי. מוסד כספי ישלם לפקיד השומה ב-1 בכל חודש וב-15 בכל חודש את סכום המס שניכה החל מיום התשלום הקודם.

  1. הגשת דו"ח מיידי ודו"ח חודשי

חייב שאינו מוסד כספי יגיש לפקיד השומה עד ה-15 בכל חודש, יחד עם תשלום המס שניכה, דו"ח מפורט על סכום המס שניכה וכן על דיבידנד או ריבית ששילם גם אם לא נוכה מהם מס.

חייב שהוא מוסד כספי יגיש לפקיד השומה דו"ח על סכום הדיבידנד או הריבית ששילם וכן על סכום המס שנוכה מהתשלום. הדו"ח יועבר לפקיד השומה יחד עם סכום המס שנוכה.

  1. אישורים אחרים

חייב שניכה מס כאמור לעיל, ייתן לכל מי ששילם לו דיבידנד או ריבית, על פי בקשתו, עד ליום 20 במרס של כל שנה, לגבי שנת המס הקודמת, אישור על הדיבידנד או הריבית ששילם לו וכן על שיעור המס שניכה.

  1. תחילה ותחולה

תחולתן של התקנות המפורטות לעיל, הינו מיום 1 בינואר 2006 והן יחולו לפי ההוראות אשר מפורטות בסעיף 20 לתקנות (ההוראות מפרטות את מועדי התחולה הרלוונטיים לגבי כל קופ"ג, תכנית חסכון, פקדונות, אג"ח, מלווה מדינה, נייר ערך זר וכו').

כמו כן, הריבית שהופקה, שנצמחה או שנצברה בתקופה מסויימת תחושב, לעניין זה, על ידי חלוקת הריבית על פי היחס שבין התקופות שבשלהן שולמה לבין התקופה שבה הופקה, נצמחה או נצברה.