מדריך היערכות במסים

16.8 ניכוי מס במקור מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים

במסגרת חקיקת חוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004), התשס"ג-2003 (להלן: "חוק התכנית הכלכלית"), הוסף סעיף 2א לפקודה הקובע כי השתכרות או רווח של אדם תושב ישראל, שהופקו או נצמחו בישראל או מחוצה לה, וכן השתכרות או רווח של אדם תושב חוץ שהופקו או נצמחו בישראל, שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, יראו לעניין הפקודה כהכנסה ויבואו בחשבון בקביעת רווחיו או הכנסתו, למעט לעניין קיזוז הפסדים.

יחד עם זאת, נקבע כי הוראות הסעיף לא יחולו על כל אחד מאלה:

א. השתכרות או רווח שהם הכנסה ממקור אחר על פי הפקודה.

ב. השתכרות או רווח מפרסים שניתנו במסגרת אישית.

ג. השתכרות או רווח מהגרלות או פרסים שנקבעו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

במקביל הוסף סעיף 9(28) לפקודה המאפשר לשר האוצר לפטור ממס השתכרות או רווח כאמור, בתנאים מסויימים.

בנוסף, הוסף לפקודה סעיף 124ב לפקודה, הקובע כי החל משנת 2014 שיעור המס על ההכנסה מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, לפי סעיף 2א יהיה 30%, בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז כלשהם, למעט פטור לפי סעיף 9(28) לפקודה או ניכוי בשל הוצאות הכרוכות בדיווח ובתשלום לפי סעיף 17(11) לפקודה. במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016, אשר פורסם ברשומות בתאריך 29 בדצמבר 2016, תוקן סעיף 124ב לפקודה ונקבע להגדיל את שיעור המס ל – 35%

תחולת הוראת התיקון הינה על השתכרות או רווח שהופקו או שנצמחו ביום 1 בינואר 2017 או לאחריו.

להלן ההוראות שנקבעו בנוגע לניכוי מס במקור ודיווח על הכנסה כאמור:

1 ניכוי מס במקור בשיעור של 35% החל משנת 2017

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), התשס"ג-2003 (להלן: "התקנות"), מטילות חובה על אדם, המשלם תשלום המהווה השתכרות או רווח, שמקורם בהימורים, הגרלות או בפעילות נושאת פרסים, לנכות מס במקור. לעניין זה, אדם הינו למעט יחיד המשלם תשלום כאמור שלא בתחום עסקו או משלח ידו.

היה התשלום, כולו או חלקו, בשווה כסף, יקבע המשלם לצורך הניכוי את סכום התשלום על פי שוויו. פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום.

לעניין זה, הוגדר "תשלום" כסכום ששולם כהשתכרות או רווח שאינו פטור ממס לפי צו הפטור (ראה להלן), בין אם שולם לאדם אחד ובין אם שולם לכמה בני אדם; ויראו לעניין זה כהגרלה אחת או כהימור אחד, לפי העניין, גם הגרלה או הימור ששולבו בהם כמה ניחושים וכן כמה הגרלות או הימורים שנעשו בטופס אחד.

בהודעה שפורסמה מטעם רשויות המס נקבע כי על שווים של פרסים שניתנו לעובדים במסגרת יחסי עובד מעביד, יחולו הוראות סעיף 2(2) לפקודה (הכנסת עבודה) ומס הכנסה ינוכה על פי תקנות ניכוי מס במקור ממשכורת. כמו כן, על פרסים או הגרלות שהוענקו לספקים ונותני שירותים במהלך הפעילות העסקית, יחולו הוראות סעיף 2(1) לפקודה ומס הכנסה ינוכה על פי התקנות הרלבנטיות (שירותים ונכסים וכדומה).

יודגש כי בתקנות נקבע כי אין בהוראותיהן כדי לפטור מקבל מלכלול את התשלום בדין וחשבון על הכנסותיו.

האמור לעיל, יחול על תשלום כאמור, בין שמקורו בפעילות חוקית ובין אם לאו.

ביום 2 בינואר 2017 תוקנו התקנות ובמסגרת התיקון נקבע כי מהתשלום ינוכה מס בשיעור הקבוע בסעיף 124ב לפקודה (35% נכון לשנת 2019) וכן מס נוסף לפי סעיף 121ב לפקודה, קרי מס על הכנסות העולות על 640,000 ₪  (3% נכון לשנת 2019).

  1. צו הפטור – צו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים), התשס"ג-2003

בצו שהוצא מכוח סעיף 9(28) לפקודה נקבע סכום זכייה שיהיה פטור ממס.

בצו נקבע כי סכום זכייה של כ-50,000 ש"ח (*) – נכון לשנת המס 2019 ("תקרת הפטור"), שהתקבל מהימור אחד, מהגרלה אחת, או מפרס אחד, שנעשו במסגרת חוקית, יהיה פטור ממס.

כאשר סכום זכיה, שהתקבל מהימור אחד, מהגרלה אחת, או מפרס אחד, עולה על תקרת הפטור אולם נמוך מכפל תקרת הפטור (עד 100,000 ש"ח), יהיה הסכום הפטור ממס בגובה תקרת הפטור פחות ההפרש בין סכום הזכיה לתקרת הפטור.

כאשר סכום הזכיה עולה על כפל תקרת הפטור, יהיה כל סכום הזכיה חייב במס.

כמו כן, נקבע כי סכום זכיה שנתקבל במסגרת הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים בלתי חוקיים, יהיה כולו חייב במס, ללא זכות לפטור כלשהו.

כהגרלה אחת, הימור אחד או כפרס אחד יחשבו גם הגרלה, הימור או פרס ששולבו בהם כמה ניחושים וכן כמה הגרלות או הימורים שנעשו בטופס אחד, והכל בין אם שולמו לאדם אחד או יותר.

(*) על פי הצו נקבע כי תקרת הפטור תתואם לפי הוראות סעיף 120ב לפקודה, כאילו היתה תקרת הכנסה כמשמעותה באותו סעיף.