מדריך היערכות במסים

16.7 ניכוי מס במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), התשל"ז-1977 (להלן: "התקנות") קובעות את שיעור ניכוי מס במקור מ"תשלומים בעד שירותים או נכסים" המשולמים על ידי המשלם למקבל עבור אותם שירותים או נכסים כאמור.

להלן שיעורי ניכוי מס במקור:

  1. משלם המשלם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט תשלומים כאמור בעד נכס או שירות ששוויים אינו עולה על סכום 4,920 ש"ח (נכון לשנת 2019), ינכה מתשלומים אלה מס בשעור 20%.

  2. על אף האמור בסעיף 1 , אם לא הוכיח המקבל להנחת דעתו של פקיד השומה, כי ניהל לגבי הכנסתו פנקסים קבילים וכי הגיש את כל הדוחות שחוייב בהגשתם בהתאם להוראות הפקודה ואין בידו אישור בכתב מפקיד השומה כי ניהל פנקסים קבילים והגיש את הדוחות האמורים, ינוכה מס בשעור של 30%.

  3. היה התשלום האמור כולו או חלקו בשווה כסף, יקבע המשלם לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו, פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור, והמשלם ינכה את המס לפי קביעת פקיד השומה.

לעניין זה –

"משלם" – אדם המשלם תשלומים בעד שירותים או נכסים למעט יחיד או שותפות של יחידים שפקיד השומה אישר בכתב לענין זה, כי בשנת מס פלונית לא יחשבו כמשלם, כתוצאה מהקטנה מהותית בהיקף עסקיהם.

"מקבל" – אדם המקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט אדם כמפורט בתוספת."

בתוספת מפורטים, בין היתר, מקבלים שהם המדינה, רשות מקומית, חברת ביטוח, מוסד בנקאי ועוד, שאין לנכות להם מס בהתאם לתקנות אלו.

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז-1977 (להלן: "הצו") קובע חבות בניכוי מס במקור מ"תשלומים בעד שירותים או נכסים" המשולמים על ידי הגופים המפורטים כדלהלן:

  1. מוסדות כספיים, המדינה, חברות ממשלתיות, רשויות המדינה ורשויות מקומיות, בתי חולים וכו' חייבים בניכוי מס במקור מתוקף צו זה ללא קשר למחזורן.

  2. חברה החייבת בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה או חברה או חברת בת שמחזור עסקיהן ביחד, או של כל אחת מהן לחוד, עלה על הסכום הנקוב לגבי שנת מס פלונית כמפורט בתוספת א', למעט חברת-בת שמחזור עסקיה לא עלה על הסכום הנקוב לגבי אותה שנת מס פלונית כמפורט בתוספת ב', וכן מי שחייב בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה או מי שמחזור עסקיו בשנת המס 1988 או לאחר מכן עלה על הסכום הנקוב בתוספת א'.

לעניין זה –

"חובת ניהול מערכת חשבונות כפולה" – חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, כפי שנקבעה בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג-1973, או בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות ע"י מוסד), התשנ"ב-1992. "

  1. שותפות שאחד או יותר מהשותפים בה הוא חבר-בני-אדם החייב בניכוי במקור לפי הצו.

בהתאם לסעיף 2א לצו, ממועטים מהגדרת "תשלומים בעד שירותים או נכסים" סוגי התשלומים הבאים:

"(1) תשלומים שמשלמים יחיד, שותפות של יחידים או חברה שאינה חברת אם או חברת בת, אם בכל אחת משלוש שנות המס שקדמו לשנת המס שלפני שנת המס בה משתלם התשלום לא עלה מחזור עסקיהם על הסכום הנקוב בתוספת א' ושלא היו חייבים בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה;

(2) תשלומים שמשלמת חברה שהיא חברת אם או חברת בת, אם בכל אחת משלוש שנות המס שקדמו לשנת המס שלפני שנת המס בה משתלם התשלום, לא עלה מחזור העסקים של חברת האם יחד עם כל חברות הבת שלה, או חברת הבת יחד עם חברת האם שלה, לפי העניין, על הסכום הנקוב בתוספת א' ושלא היתה חייבת בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה;

(3) תשלומים שמשלם מוסד ציבורי, אם בכל אחת משלוש שנות המס שקדמו לשנת המס שלפני שנת המס שבה משתלם התשלום, לא עלה מחזור עסקיו על הסכום הנקוב בתוספת ג' אלא אם כן העסיק בכל אחת משנות המס כאמור, למעלה מ-10 מועסקים."

על פי החב"ק, להלן טבלה לדוגמא, המציגה את החבות של משלם לנכות מס במקור בגין שירותים ונכסים:

שנה

א

ב

ג

ד

1996

לא חייב בכפולה

לא חייב בכפולה

לא חייב בכפולה

לא חייב בכפולה

1997

לא חייב בכפולה

לא חייב בכפולה

לא חייב בכפולה

חייב בכפולה

1998

לא חייב בכפולה

לא חייב בכפולה

לא חייב בכפולה

לא חייב בכפולה

1999

חייב בכפולה

חייב בכפולה

לא חייב בכפולה

לא חייב בכפולה

2000

חייב בכפולה

חייב בכפולה

חייב בכפולה

חייב בכפולה

.

ß

ß

ß

ß

.

לא חייב בניכוי במקור

לא חייב בניכוי במקור

לא חייב בניכוי במקור

חייב בניכוי במקור

2001

חייב בכפולה

לא חייב בכפולה

חייב בכפולה

חייב בכפולה

.

ß

ß

ß

ß

.

חייב בניכוי במקור

לא חייב בניכוי במקור

לא חייב בניכוי במקור

חייב בניכוי במקור