מדריך היערכות במסים

16.2  ניכוי מס במקור מתשלום משכורת ושכר עבודה

פקודת מס הכנסה והתקנות שהותקנו על פיה מחייבות לנכות במקור בעת תשלום "משכורת" ו"שכר עבודה" כהגדרתם בתקנות. סעיף 5(א) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), קובע כי מעביד (כל מי שמשלם משכורת במישרין או בעקיפין) המשלם לעובד (יחיד המקבל משכורת, "משכורת חלקית" או "משכורת בעד משרה נוספת" כהגדרתם בתקנות שעליה הצהיר העובד בטופס 101 או משכורת (רגילה/חודשית) כאשר העובד לא מילא טופס 101 או שלא מילא את הסעיף העוסק בפרטים על הכנסות אחרות, ינכה ממנה בעת התשלום מס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה ,בשנת המס 2022 – 47%.

כמו כן, במסגרת תיקון 195 אשר תחולתו הינה מיום 1 בינואר 2013, נוסף סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה לפיו הכנסה העולה על סכום מסוים (698,280 ש"ח בשנת 2023) תהא חייבת במס נוסף (מס יסף) בשיעור של 3% ובהתאמה, תוקנו תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 כך שייכללו מס זה בעת הניכוי.

לשם מניעת ניכוי יתר במקרים שבהם לא מגיע העובד לחבות מס בשיעור מקסימאלי, יש לערוך תיאום ניכויים באחת מן הדרכים כדלהלן:

א.    תיאום על ידי המעביד – בהסכמת העובד והמעביד, ניתן לערוך תיאום מס על ידי המעביד ללא צורך בהפניה לפקיד השומה. העובד יצהיר לפני אחד המעבידים על כל סך הכנסותיו ממקורות אחרים וכן על ניכויי המס הנעשים על ידי משלמים אחרים, וימציא תלושי משכורת או מסמכים אחרים להוכחת נתונים אלה.

המעביד יקבע, לפי לוח הניכויים, את סך כל המס המגיע על כלל הכנסתו של העובד, יפחית מסך כל ההכנסה את המס שנוכה על ידי משלמים אחרים, וינכה מהשכר שהוא משלם את יתרת המס המגיעה.

תיאום מס על ידי המעביד מותנה באישור מוקדם שיקבל המעביד מפקיד השומה לבצע תיאומי מס עבור עובדיו.

ב.    תיאום מס על ידי פקיד השומה – העובד ימציא לפקיד השומה טופס 116 הכולל הצהרה מפורטת על סך הכנסותיו ויבקש לקבוע את שיעור ניכוי המס.

ג.     תיאום על ידי השכיר (תיאום מס באינטרנט) – בעלון מ"ה בעניין הקלות מס לשכירים  פורסם כי במידה וההכנסה נובעת מכמה מקורות, רשאי השכיר לערוך גם תיאום מס באינטרנט.

כרטיס עובד – טופס 101

(1)   עובד, למעט עובד יומי, ולמעט עובד זר, חייב למלא בכרטיס העובד (טופס 101) את כל הפרטים, במועדים שלהלן:

(א)   תוך שבוע ימים מיום שהתחיל לעבוד אצל מעבידו או ביום שקיבל את משכורתו לראשונה ממעבידו, הכל לפי המועד המוקדם יותר.

(ב)    ביום אחד בינואר של כל שנה שלאחר מכן.

(2)   עובד המקבל משכורת בעד עבודה נוספת, חייב להצהיר אצל אחד המעבידים כי הוא מקבל משכורת בעד עבודה של יותר מחמש שעות במקום נוסף או שהוא מקבל קיצבה חייבת מס.

(3)   מעביד חייב לדרוש כרטיס עובד מכל עובד שאינו עובד יומי, או עובד זר, במועדים המפורטים בסעיף (1) לעיל.

(4)   חל שינוי באחד הפרטים המפורטים בכרטיס העובד (טופס 101), חייב העובד להודיע על כך למעבידו תוך שבוע ימים מתאריך השינוי.

כמו כן, על פי תקנה 2(ה) לתקנות רשאי הנציב לאשר למעביד להימנע ממילוי כרטיס עובד מדי שנה וזאת בהתאם לתנאים שקבע כפי שפורסמו על ידי נציבות מס הכנסה.

ביום 30 בדצמבר 2012 פרסמה רשות המסים כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני כדלהלן:

  1. מעביד אשר החזיק בשנת המס 2012 אישור תקף על פטור ממילוי טופס 101 עפ"י הכללים הישנים, ימשיך הפטור לחול לגביו גם בשנת המס 2013.
  2. הכללים שפורסמו ביום 20 במאי 2012 יחולו החל משנת 2014.
  3. מעבידים רשאים להפעיל את הכללים החדשים החל משנת המס 2013, גם אם רק חלק מהעובדים ימלאו טופס 101 אלקטרוני וחלקם ימלאו באופן ידני.

סעיף 6(י) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), קובע כי מעביד שהוא קופת גמל המשלם לעמית בגין היוון קצבה מוכרת, ינכה בעת התשלום מס בשיעור של 15% ממרכיב הרווח היחסי כהגדרתו בסעיף 9א לפקודה.