מדריך היערכות במסים

16.12 הוראת ביצוע מס הכנסה 2/2019

כמדי שנה, פרסמה רשות המיסים את הוראת הביצוע בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. בגדרה של ההוראה מפורטים, בין היתר, הקריטריונים לזכאות לאישורים, האמצעים המקוונים להצגת מידע בדבר האישורים, הנחיות לשימוש בשאילתות של מערכת אישורי ניכוי מס במקור, הפקה אוטומטית של אישור כתוצאה מהסרת מחדלים, בדיקת עמידה בקריטריונים לקבלת אישורים על ידי משרד השומה המהלך השוטף של השנה, רשימת ליקויים, אישור מאולץ, אישור ניכוי מס במקור עבור עסקים חדשים, שותפויות ואיחוד עוסקים וכן תושבי חוץ, חברות זרות וחברות ישראליות שבהן בעלי מניות תושבי האוטונומיה, פטור מניכוי מס במקור למוסדות ממשלתיים ואחרים ואישורי ניכוי מס במקור הכוללים את סעיף "שוק ההון".

בנוסף, קיימת בהוראת הביצוע התייחסות לשלילת אישורי פטור מניכוי מס במקור במהלך השנה השוטפת לרבות מעסקים המעורבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות או שימוש בהן.