מדריך היערכות במסים

16.10 הטבות לחברת הפקות ישראלית במסגרת החוק לעידוד הפקת סרטים בישראל – חוזר ניכויים מיום 26 באפריל 2009

ביום 5 בנובמבר 2008 נכנס לתוקפו החוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט-2008, הטומן בחובו הטבה אשר מוענקת לחברת הפקות ישראלית. ביום 26 באפריל 2009 פרסמה רשות המסים חוזר ניכויים בנוגע לחוק לעידוד הפקת סרטים. בהתאם לחוק ולחוזר שבנדון, חברת הפקות ישראלית תהיה זכאית, במקרים מסוימים, להותיר בידה סכומים שניכתה מתשלומים ששילמה לנותני שירותי הפקה בישראל.

להרחבה בנושא ראה החוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (חוזר ניכויים) אשר פורסם על ידי חטיבת שומה וביקורת של מס הכנסה ביום 26 באפריל 2009.יחד עם זאת, תוקף החוק הינו עד לתום שנת המס 2013, נכון למועד כתיבת מדריך המס טרם ניתנה הארכה לחוק.