מדריך היערכות במסים

15.6 חוזר מס הכנסה 13/2018

ביום 5 בספטמבר 2018 פרסמה רשות המיסים חוזר בנושא הלוואה בריבית נמוכה. מטרתו של חוזר זה היא להבהיר את יישום הוראות סעיפים 3(ט), 3(י) ו-85א לאור תיקונים 164 ו-185.

בין היתר הובהר:

  • כי הוראות סעיף 3(ט) יחולו על משיכה של כספים מחברה עד למועד החיוב לפי סעיף 3(ט1)(8). כלומר, תום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נשמכו הכספים.
  • לעניין הלוואות שניתנו במטבע חוץ – הכוונה להלוואות שניתנו במטבע חוץ ולא על הלוואות שקליות הצמודות לשער החליפין של מטבע החוץ.
  • הלוואות Back to Back (סעיפים 2(ב) ו-4(ב) בתקנות לסעיף 3(י)) בנוגע לכך שההלוואה האחרת התקבלה "בסמוך" למועד מתן ההלוואה שניתנה (לפי לשון התקנה), לגישת מס הכנסה, לעיין זה יראו כהלוואה שהתקבלה בסמוך אם היא התקבלה תוך 14 ימים או פחות לפני או אחרי מתן ההלוואה.