מדריך היערכות במסים

15.5   יישום חוק התיאומים "דולרי" לאור ביטול חוק התיאומים

תקנה 14א לתקנות הדולריות קובעת כי "הנציב רשאי להתיר לתאגיד שניהל את פנקסי חשבונותיו בשקלים חדשים ובדולרים להחיל בקביעת הכנסתו את הוראות תקנות אלה בתיאומים שיורה". מכוח תקנה זו נקבע בחוזר מ"ה 26/87 כלהלן:

"תיאומים לגבי "תאגיד" המנהל בשקלים ובדולרים אך לא לפי כל הוראות התקנות"

תקנה 14א כפי שמופיעה בתיקון מאפשרת לנציב לקבוע תיאומים, לגבי תאגידים שניהלו פנקסי חשבונותיהם בשקלים ובדולרים אשר לפיהם יראו אותם כמי שניהלו פנקסיהם על פי התקנות. התיאומים הינם אלה המופיעים בחוזר מ"ה 4/86.

חוזר מ"ה 4/86, מאפשר לחברות הרשאיות להחיל את התקנות הדולריות (ראה סעיף 15.4 לעיל), לנהל פנקסיהן באחת משתי הדרכים הבאות: האחת החלת הוראות התקנות הדולריות; או השניה ניהול פנקסי חשבונות שקליים והגשת דוח התאמה לצורכי מס, כמתבקש מחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) תוך הכנסת שינויים מסויימים כמפורט להלן:

(1)    בכל מקום בו על פי הוראות חוק התיאומים יש לפעול על פי שעור עליית המדד, יבוא שיעור השינוי בשער החליפין שמשמעותו לעניין זה תהיה ההפרש שבין שער החליפין ביום שבו מסתיימת התקופה לבין שער החליפין ביום שקדם לתחילת התקופה מחולק בשער החליפין ביום שקדם לתחילת התקופה (שער החליפין יהיה כהגדרתו בחוק הוראת השעה).

(2)    תשלומי המס והניכויים במקור על חשבון שנת המס יהוו שינוי שלילי ביום תשלומם או ביום שבו נוכו במקור.

(3)    סיכום חיובי יוכפל על אף האמור בסעיף 7 לחוק התיאומים במלוא שעור השינוי בשער החליפין. ההוראות בדבר מגבלת הניכוי בשל אינפלציה לא יחולו לגבי הכנסות "התאגיד" עליו חלות הוראות התקנות הדולריות.

(4)        לא יינתן ניכוי מיוחד על פי סעיף 8 לחוק התיאומים.

(5)        רווח הון יחושב כאמור בתקנה 7 לתקנות הדולריות.

(6)        סעיף 6(ג) לחוק התיאומים בדבר חישוב הפרש ריאלי לא יחול על "התאגיד".

(7)    סעיף 9(ג) לחוק התיאומים בדבר חישוב הפסד ריאלי לא יופעל על התאגיד שכן הוא כלול בהוראות סעיף 7 לתקנות הדולריות.

(8)    לעניין התחשבנות המס המתחייב מההכנסה, לאחר הפעלת ההוראות שלעיל, יתואמו תשלומי המס על חשבון שנת המס כדלקמן:

א. מקדמות יתואמו ביום תשלומם ועד תום שנת המס.

ב.     ניכויים במקור יתואמו מתום החודש שלאחר החודש שבו נוכו במקור ועד תום שנת המס. כאמור בסעיף (1) לעיל, התיאומים יעשו לפי שיעור השינוי בשער החליפין. סכומי המס המתואמים יופחתו מהמס המתחייב על פי הדוח.

(9)    כל שאר סעיפי התקנות הדולריות שלא הוזכרו לעיל לרבות סעיף הערכת המלאי, לא יחולו בשנת המס 1985 (ולאור האמור בהו"ב 26/87 גם בשנים שלאחריה).

 

 

יישום הוראות החוזר לאור תיקון 20

ביחס לחברות המיישמות חוק תיאומים דולרי נראה כי הוראות המעבר יחולו עליהן כפי שחוקקו בתיקון 20.

יחד עם זאת, לא ניתן נכון למועד כתיבת פרק זה מענה לשאלה האם השינוי בשער החליפין יחול עד ליום 31.12.2007 או שמא בהתאם לשנת המס הרלוונטית.