מדריך היערכות במסים

15.3 הכנסת ריבית רעיונית לצורכי מס הכנסה – סעיף 3(י) לפקודה

בעקבות תיקון 20 תוקנו הוראות סעיף 3(י) לפקודה (להלן: "תיקון 164"). כמו כן, בחודש אוגוסט 2011 פורסם תיקון 185 לפקודה (להלן: "תיקון 185") אשר במסגרתו, סעיף 3(י) לפקודה עבר תיקון נוסף. יצוין, כי תחולת תיקון 185 הינה לגבי הלוואות שניתנו מיום 1 בינואר 2008 ואילך.

נסקור להלן את השינויים העיקריים שחלו במסגרת תיקון 164 ותיקון 185 והשלכותיהם כתוצאה מביטול חוק התיאומים.

יושם אל לב, כי במסגרת תיקון 185 תוקנו אף סעיפים 3(ט), ו- 85א לפקודה (לעניין תיקון סעיפים 3(ט) ו- 85א ראה פרק 4 ו- פרק 23, בהתאמה).