מדריך היערכות במסים

15.2.9  תביעת הפסד ריאלי במכירת נייר ערך מיום 1.1.2006 ואילך – סעיף 9(ג) לחוק התיאומים

במסגרת תיקון 18 לחוק התיאומים, תוקן סעיף 9(ג) לחוק התיאומים, באופן שניתן יהיה לתבוע על פיו הפסד ריאלי במכירת נייר ערך, המסווג כ"נכס קבוע" לעניין החוק האמור (על פי הוראות הפקודה ניתן לתבוע הפסד נומינלי בלבד).

בהוראות המעבר נקבע כי הפסד ריאלי כאמור, יחושב לתום שנת המס 2007 ומתום שנת המס 2007 ועד ליום המכירה ניתן יהיה לתבוע הפסד נומינלי בלבד.