מדריך היערכות במסים

15.2.8  הוראות מיוחדות לגבי מוסד כספי – סעיף 22 לחוק התיאומים

בהוראות המעבר נקבע כי הוראות סעיף 22(א) לחוק התיאומים הקובעות פטור ממס על הכנסה ממלווה חובה שנצברה בתקופת תחולתו של חוק התיאומים בידי מוסד כספי ימשיכו לחול בפדיון מלווה חובה בשנת המס 2008 ואילך, ביחס להכנסה כאמור שנצברה בשנים 1985 עד 2007.

כמו כן נקבע כי ביחס למוסדות כספיים, "המדד של חודש" פלוני לצורך יישום חוק התיאומים ימשיך וייקבע כמדד המתפרסם באותו חודש.