מדריך היערכות במסים

15.2.7   מועד השבחה או הוצאה לגבי נכס קבוע – סעיף 31א לחוק התיאומים

הוראות סעיף 31א לחוק התיאומים הקובעות כי יראו כל השבחה או הוצאה על חשבון הרכישה, שנעשו בתקופת חוק המיסוי או בתקופת חוק התיאומים, כהשבחה שהסתיימה במועד שבו נרשמה ההשבחה/ההוצאה כנכס קבוע, כגריעה מההון או כשינוי שלילי לפי העניין, ימשיכו לחול גם אם מכירת הנכס הינה לאחר שנת המס 2007.