מדריך היערכות במסים

15.2.6 הכנסה מעסק ממכירת נכס קבוע – סעיף 12 לחוק התיאומים

סעיף 12 לחוק התיאומים עובר לתיקון 20, קבע כי במכירת נכס קבוע או הכנסה ממכירת נכס שהיה נכס מוגן (לפי חוק המיסוי) ושאינו נכס קבוע, וההכנסה ממכירתו הינה הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה, רשאי הנישום להפחית מהרווח ממכירת הנכס סכום אינפלציוני במגבלות הקבועות בסעיף, אשר יתואם עד למועד מכירת הנכס.

בהוראות המעבר נקבע כי ביחס למכירות שיבוצעו בשנת 2008 ואילך, ניתן יהא להפחית מהרווח את הסכום האינפלציוני כשהוא מתואם עד לתום שנת המס 2007 ולא עד מועד המכירה.